Wrocławski Wydział Medycyny Weterynaryjnej, jako spadkobierca dorobku naukowego i tradycji Lwowskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej rozpoczął działalność 1 listopada 1945 r. w ramach utworzonej od podstaw wyższej uczelni pod nazwą Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu.

Informacje

Dziekan - dr hab. Krzysztof Kubiak, prof. UPWr
 tel. 71 320-1039 e-mail: krzysztof.kubiak@up.wroc.pl

Prodziekan ds. studenckich - dr Stanisław Dzimira

Prodziekan ds. współpracy z zagranicą i studiów anglojęzycznych - dr Robert Karczmarczyk

W jednostce zatrudnionych jest aktualnie 112 pracowników naukowo – dydaktycznych, w tym:

 • 17 osób z tytułem profesora
 • 22 osoby ze stopniem doktora habilitowanego
 • 66 osób ze stopniem doktora
 • 7 osób z tytułem zawodowym lekarza weterynarii i magistra
 • 90 pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych, administracyjnych i obsługi.

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej składa się z 9 katedr, 15 zakładów, 10 pracowni, 4 przychodni weterynaryjnych, 2 weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych, 4 laboratoriów badawczo – usługowych, a także Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych, Centrum Mikrobiologii i Oceny Zagrożeń Żywności, wiwarium oraz pracowni komputerowej.

Wydział prowadzi kształcenie w ramach:

 • jednolitych 11-semestralnych studiów magisterskich na kierunku „weterynaria” (ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2012 r.);
 • 4 - letnich studiów doktoranckich w dziedzinie nauk weterynaryjnych;
 • podyplomowych studiów specjalizacyjnych dla lekarzy weterynarii (w 11 specjalnościach);
 • podyplomowych studiów w zakresie dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej oraz audytowania systemów jakości zdrowotnej żywności.
 1. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk weterynaryjnych.

 

 1. Główne tematy badań naukowych.

Opis badań naukowych prowadzonych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

 1. Badania z zakresu nauk podstawowych i przedklinicznych
 • Morfologia tkanki chrzęstnej i kostnej zwierząt domowych okresu pre- i neonatalnego.
 • Badania anatomiczne, archeozoologiczne i archeodermatologiczne zwierząt domowych i dzikożyjących ze szczególnym uwzględnieniem relacji człowiek - zwierzę-środowisko w różnych okresach historycznych i świecie współczesnymoraz jej wpływu na zmiany morfologii zwierząt, sposobach hodowli i rozwój nauk weterynaryjnych.
 • Sterowanie nerwowo - humoralną regulacją czynności przewodu pokarmowego i układu rozrodczego żeńskiego z uwzględnieniem wpływu różnych czynników na profil biochemiczny i hematologiczny krwi zwierząt: nerwowo-humoralna regulacja czynności przewodu pokarmowego oraz sterowanie procesami metabolicznymi w żwaczu i jelitach grubych, badania czynności mioelektrycznej macicy, wpływ wybranych dodatków roślinnych i zwierzęcych na profil biochemiczny i hematologiczny krwi zwierząt.
 • Molekularne podstawy chorób zwierząt i ludzi:diagnostyka molekularna drobnoustrojów, etiologia i immunoprofilaktyka salmonelloz, poszukiwanie nowych modulatorów oporności wielolekowej grzybów z rodzaju Candida, rola cytokin w etiologii niewydolności serca.
 • Immunocytochemiczna diagnostyka spontanicznych nowotworów zwierząt: immunohistochemiczna lokalizacja wybranych markerów nowotworowych (MMP-9,E-kadheryna, MCM-3) w przerzutujących i nieprzerzutujacych gruczoalkorakach gruczołu sutkowego u suk, komórki macierzyste w złośliwych nowotworach u zwierząt, ekspresja markerów c-kit oraz bcrp-1, immunohistochemiczna ocena wybranych markerów nowotworowych (m.in. markerów przerzutowania i inhibitorów apoptozy) w chłoniakach złośliwych u psów.
 • Badania mikrobiologiczne wybranych patogenów występujących u zwierząt: badania nad wirusowym zapaleniem tętnic koni - badania wirusologiczne i epidemiologiczne, Yersinia enterocolitica – epidemiologia i immunopatogeneza zakażeń.
 • Badania funkcjonalne układu odpornościowego zwierząt: białka ostrej fazy w monitorowaniu zdrowia zwierząt gospodarskich, wartość immunologiczna siary i mleka loch, uwarunkowania i diagnostyka chorób o podłożu immunologicznym u psów, immunobiologia przedimplantacyjnego okresu ciąży u bydła, wpływ Mg2+ i Ca2+ na układ immunologiczny,
 • Ocena statusu immunologicznego zwierząt w zdrowiu i chorobie: wpływ endotoksyny bakteryjnej na funkcjonowanie układu krzepnięcia u ptaków.
 • Badania farmakokinetyczne: farmakokinetyka leków chemioterapeutycznych w zależności od drogi ich podania, wielkości dawki, liczby kolejnych podań, gatunku zwierzęcia, jego płci, wieku i sposobu żywienia.
 • Badania immunofarmakologiczne: ocena aktywności immunotropowej związków naturalnych i syntetycznych na modelach zwierząt laboratoryjnych z układem immunologicznym niezmienionym, poddanym stymulacji antygenowej, poddanym działaniu LPS z E.coli, poddanym supresji farmakologicznej lub z wywołanym eksperymentalnie zespołem autoagresyjnym, badania nad zastosowaniem hodowli pierwotnych i ustalonych linii komórkowych w diagnostyce i leczeniu chłoniaków u psów.
 • Badania nad zapewnieniem bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych zwierzęcego pochodzenia: dystrybucja enterotoksycznych szczepów S. aureus i L. monocytogenes w produktach żywności i wśród ludzi, opracowanie metody wykrywania zafałszowań produktów żywności zwierzęcego pochodzenia, opracowywanie metod molekularnej identyfikacji mikroorganizmów oraz różnicowania w obrębie gatunków.

 

 1. Badania z zakresu nauk klinicznych
 • Diagnostyka chorób zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia, układu pokarmowego i oddechowego oraz chorób przemiany materii z wykorzystaniem najnowszych metod diagnostycznych, pozwalająca na do dalsze poznanie etiologii, patogenezy i sposobów leczenia chorób zwierząt: choroby metaboliczne bydła oraz ich wpływ na produkcyjność zwierząt oraz zdrowie ich potomstwa schorzenia przewodu pokarmowego oraz koni, kardiologia małych zwierząt i kardiologia eksperymentalna, gastroenterologia ze szczególnym uwzględnieniem badania endoskopowego i diagnostyki chorób wątroby, badanie wpływu karm gotowych wilgotnych i suchych.
 • Badania nad wpływem chorób wrodzonych i nabytych oraz oddziaływań środowiskowych na płodność samic i zdrowotność noworodków: diagnostyka, terapia, profilaktyka: zastosowanie komputerowej analizy nasienia i cytometrii przepływowej w ocenie zmian właściwości poddanych kriokonserwacji plemników samców zwierząt, badania nad chorobami nieinfekcyjnymi noworodków, wpływ długości okresu zasuszania na płodność i wydajność krów, badania nad znaczeniem oddziaływań środowiskowych i międzyosobniczych na rozród zwierząt.
 • Badania nad występowaniem chorób zakaźnych i inwazyjnych u zwierząt gospodarskich, towarzyszących człowiekowi i ptaków: badania seroepizootiologiczne nad występowaniem zakażeń wirusowych u bydła, trzody chlewnej, psów i kotów, badania nad występowaniem zakażeń bakteryjnych i wirusowych u drobiu.
 • Analiza stanu zdrowotnego zwierząt egzotycznych, futerkowych, ryb i owadów użytkowych: analiza stanu zdrowotnego drobiu, gołębi, ptaków dzikich i zwierząt egzotycznych, patogeneza zakażeń sporowcem pszczelim (Nosema apis) u pszczoły miodnej.
 • Diagnostyka chorób pasożytniczych zwierząt domowych, łownych i egzotycznych: pasożytnicze zoonozy, patologia przewodu pokarmowego w inwazjach pasożytniczych, profilaktyka chorób inwazyjnych, straty ekonomiczne powodowane inwazjami pasożytów u zwierząt domowych i dzikich, choroby pasożytnicze zwierząt domowych, łownych i egzotycznych.
 • Opracowywanie nowych technik operacyjnych i postępowania anestezjologicznego u zwierząt: znaczenie parametrów hematologicznych w rokowaniu skuteczności leczenia schorzeń morzyskowych, zastosowanie gwoździ ryglowanych u psa, anatomia prawidłowa oka w obrazie USG, ocena znieczulenia zrównoważonego koni w oparciu o wskaźniki hemodynamiczne i oddechowe, optymalny model kombinacji anestetyków iniekcyjnych z zastosowanym wziewnie izofluranem u psów.
 • Badania nad oddziaływaniem wszczepu porożogennych komórek macierzystych, ich homogenatu i supernatantu na regenerację ubytków kostnych w żuchwie u królików oraz na gojenie się ubytków nabłonka przedniego i zrębu rogówki u królików.

 

 

 1. Aparatura naukowo-badawcza

-          cytometr przepływowy,

-          luminometr,

-          spektrofotometr,

-          analizatory biochemiczne i hematologiczne,

-          chromatograf cieczowy z detekcją UV, w pełnej skali widma, z detekcją fluorescencyjną i elektrochemiczną,

-          chromatograf gazowy,

-          komputerowo wspomagany analizator nasienia,

-          fiberoskop pediatryczny,

-          uteroreofiberoskop,

-          elektroencefalograf bezprzewodowy, z analizą spektralna SWE, video-EEG, stroboskopią,

-          urządzenie do elektrodiagnostyki neurologicznej,

-          echokardiografy stacjonarny i przenośny,

-          utrasonografy stacjonarne i przenośne,

-          wieloparametrowy, automatyczny analizator immunodiagnostyczny,

-          aparaty do elektroforezy,

-         aparat do Real-Time PCR 

-          zestaw rentgenowski cyfrowy,

-          tomograf komputerowy,

-         rezonans magnetyczny. 

 

 

Galeria

 • Wydzial_weterynarii

Kontakt

 Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 31

50-375 Wrocław
tel.: 71 320-5107; fax: 71 328-1567 ;
dziekanat.wmw@up.wroc.pl