Działalność naukowo-badawczą Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej charakteryzuje wszechstronność realizowanych prac, od badań od podstawowych, eksperymentalnych i teoretycznych, po prace technologiczne. Specjalności naukowe reprezentowane przez pracowników Wydziału są też ściśle związane z dyscyplinami naukowymi, w zakresie których Wydział prowadzi działalność dydaktyczną: z chemią, technologią chemiczną, inżynierią chemiczną, biotechnologią i inżynierią materiałową.

Wydział Chemiczny prowadzi badania w zakresie obszarów wiedzy/technologii ważnych dla rozwoju cywilizacyjnego, takich jak:

 • nowe materiały i technologie, w tym nanotechnologie,
 • ochrona zdrowia a w szczególności projektowanie związków biologicznie czynnych i nowych leków,
 • bezpieczeństwo energetyczne kraju w aspekcie optymalnego wykorzystania surowców naturalnych oraz opracowania nowych i odnawialnych źródeł energii,
 • ochrona środowiska, m.in. przez ograniczenie niekorzystnego oddziaływania technologii na środowisko, poprawę bezpieczeństwa procesowego i technicznego instalacji, wprowadzenie nowych agrochemikaliów, utylizacji odpadów.

Informacje

DZIEKAN prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk
mail: Andrzej.Trochimczuk@pwr.edu.pl
Budynek C-6, pokój 131
tel.  (071) 320 24 25

Prodziekan ds. Ogólnych dr hab. Piotr Młynarz , Prof. nadzw.
mail: Piotr.Mlynarz@pwr.edu.pl
Budynek C-6, pokój 132a
tel.  (071) 320 41 44

Prodziekan ds. Dydaktyki prof. dr hab. inż. Piotr Drożdżewski
mail: Piotr.Drozdzewski@pwr.edu.pl
Budynek C-6 pokój 133a
tel.  (071) 320 26 34 

Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. inż. Andrzej Ożyhar
mail: Andrzej.Ozyhar@pwr.edu.pl
Budynek C-6, pokój 132a
tel.  (071) 320 22 92

Prodziekan ds. Studenckich dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda, Prof. nadzw.
Budynek C-6, pokój 056
tel.  (071) 320 40 26 

Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 31.07.2014 wynosi 353 osoby. Nauczyciele akademiccy stanowią 233 osoby w tym:

 • 26 profesorów zwyczajnych
 • 15 profesorów nadzwyczajnych z tytułem naukowym
 • 15 profesorów nadzwyczajnych
 • 23 adiunktów z habilitacją
 • 78 adiunktów ( w tym 3 adiunktów naukowych (projekt))
 • 64 asystentów ( w tym 29 asystentów naukowych (projekt))
 • 10 starszych wykładowców
 • 2 wykładowców
 • 3 docentów

Liczba osób zatrudnionych na kierunku biotechnologia: 49 osób w tym:

 • 6 profesorów zwyczajnych
 • 3 profesorów nadzwyczajnych z tytułem naukowym
 • 7 profesorów nadzwyczajnych
 • 2 adiunktów z habilitacją
 • 16 adiunktów
 • 12 asystentów
 • 2 starszych wykładowców
 • 1 wykładowca

 

Instytuty/Zakłady:
Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych (I-26)
ul. Smoluchowskiego 21, budynek B-1
50-372 Wrocław

Dyrektor
dr hab. inż. Piotr Falewicz
e-mail: Piotr.Falewicz@pwr.edu.pl  
tel. 71 320-23-10

Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej (I-30)
ul. Łukasiewicza 2, budynek A-2
50-371 Wrocław

Dyrektor
prof. dr hab. inż. Marek Samoć
e-mail: Marek.Samoc@pwr.edu.pl 
tel. 71 320-44-66

Zakład Biochemii (Z-1)
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Ożyhar
e-mail: Andrzej.Ozyhar@pwr.edu.pl
tel. 71 320-63-33  

Zakład Chemii Analitycznej (Z-2)
Kierownik: dr hab. inż. Paweł Pohl, Prof. PWr
e-mail: Pawel.Pohl@pwr.edu.pl
rtel. 71 320-24-94

Zakład Chemii Bioorganicznej (Z-3)
Kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski
e-mail: Pawel.Kafarski@pwr.edu.pl
tel. 71 320-36-82

Zakład Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej (Z-4)
Kierownik: prof. dr hab. inż. Danuta Michalska-Fąk
e-mail: Danuta.Michalska@pwr.edu.pl
tel. 71 320-37-59

Zakład Chemii Organicznej (Z-5)
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Skarżewski
mail: Jacek.Skarzewski@pwr.edu.pl
tel. 71 320-24-64  

Zakład Chemii i Technologii Paliw (Z-6)
Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Trawczyński
e-mail: Janusz.Trawczynski@pwr.edu.pl
tel. 71 320-65-72

Zakład Inżynierii Chemicznej (Z-7)
Kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Sadowski
e-mail: Zygmunt.Sadowski@pwr.edu.pl
tel. 71 320-24-02

Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów (Z-8)
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski
e-mail: Jacek.Piglowski@pwr.edu.pl
tel. 71 320-35-10 

Zakład Materiałów Polimerowych i Węglowych (Z-9)
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski
e-mail: Jacek.Machnikowski@pwr.edu.pl
tel. 71 320-63-50

Zakład Metalurgii Chemicznej (Z-10)
Kierownik: dr hab. Leszek Rycerz, prof. PWr
e-mail: Leszek.Rycerz@pwr.edu.pl
tel. 71 320-33-47  

Zakład Procesów Chemicznych i Biochemicznych (Z-11)
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Noworyta
e-mail: Andrzej.Noworyta@pwr.edu.pl
tel. 71 320-26-53  

Wydziałowy Zakład Technologii Organicznej i Farmaceutycznej (Z-12)
Kierownik: prof. dr hab. inż. Kazimiera Anna Wilk
e-mail: Kazimiera.Wilk@pwr.edu.pl
tel. 71 320-28-28

Zakład Chemii Medycznej i Mikrobiologii (Z-13)
Kierownik: prof. dr hab. Jadwiga Sołoducho<
e-mail: Jadwiga.Soloducho@pwr.edu.pl
tel. 71 320-28-91

 1. Studia I stopnia (inżynierskie)
 •    Biotechnologia
 •    Chemia
 •    Inżynieria chemiczna i procesowa
 •    Technologia chemiczna
 •    Inżynieria materiałowa

2. Studia II stopnia (magisterskie)

 •    Biotechnologia
 •    Chemia
 •    Inżynieria chemiczna i procesowa
 •    Technologia chemiczna
 •    Inżynieria materiałowa

3. Wydział Chemiczny - studia niestacjonarne

 •    Technologia chemiczna

4. Wydział Chemiczny - Studia Dzienne

 • kierunek BIOTECHNOLOGIA

Biotechnologia jest przyszłościowym kierunkiem, wiąże się to z dynamicznym rozwojem tej dziedziny nauki. Celem kształcenia na kierunku biotechnologia jest edukacja studentów w zakresie fizyki, chemii, informatyki oraz zdobycie gruntownej wiedzy biologicznej. Absolwent kierunku biotechnologia jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w nowoczesnych laboratoriach biologicznych, medycznych, biochemicznych, związanych z ochroną środowiska oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. Kierunek Biotechnologia w Politechnice Wrocławskiej kształci w zakresie inżynierii bioprocesowej, ochrony środowiska, biokatalizy, chemii i biochemii ekologicznej oraz projektowania nowych leków.

 • kierunek CHEMIA

Współczesna chemia jest przede wszystkim nauką eksperymentalną, której podstawę stanowią reakcje chemiczne prowadzone w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Ważnym zagadnieniem chemii jest badanie substancji i ich przemian jakościowych. Współczesna chemia stara się wyjaśniać mechanizm tych przemian na poziomie cząsteczkowym, szuka też zależności między własnościami substancji a ich składem i strukturą atomową. Kierunek chemia Politechniki Wrocławskiej specjalizuje studentów w zagadnieniach analityki chemicznej, chemii metaloorganicznej i chemii medycznej.

 • kierunek INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

Inżynieria chemiczna zajmuje się projektowaniem procesów i ciągów technologicznych oraz sterowaniem nimi. Jest nauką uniwersalną o procesach występujących nie tylko w przemyśle chemicznym, ale we wszystkich przemysłach przetwórczych. Obecnie inżynieria procesowa wkracza w dziedzinę ochrony środowiska w części dotyczącej teorii procesów, a także projektowania i wyboru aparatury stosowanej w ochronie wód, powietrza i gleby. Podstawami teoretycznymi inżynierii chemicznej i procesowej są zjawiska transportu pędu, ciepła i masy oraz przepływy wielofazowe.

 • kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA

To ogół metod służących do wytwarzania użytecznych związków chemicznych na skalę przemysłową za pomocą procesów chemicznych. Technologia chemiczna obejmuje wyodrębnianie z surowców pożądanych składników i dalsze ich przetwarzanie. Technologia chemiczna organiczna zajmuje się wytwarzaniem produktów związanych z codziennością: tworzyw sztucznych, kosmetyków, barwników, detergentów, przetwarza surowce kopalne oraz surowce naturalne (odnawialne). Również ważnym aspektem prowadzonych badań jest opracowanie podstaw fizykochemicznych i technologicznych metod produkcji nawozów sztucznych.

 • kierunek INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Inżynieria materiałowa stanowi naukową propozycję dla studentów zainteresowanych poznaniem mikro- i makrostruktury związków wielkocząsteczkowych oraz korelacją między budową makrocząsteczek i ich właściwościami. Zadaniem inżynierii materiałowej jest badanie wpływu struktury na właściwości oraz określanie i zapobieganie niepożądanym zmianom właściwości użytkowych materiałów. Umożliwia to opracowywanie sposobów otrzymywania, używania, ochrony (np. przed korozją) materiałów o ściśle określonych cechach użytkowych. Program kształcenia obejmuje m.in. przedmioty związane z fizykochemią polimerów, chemiczną i fizyczną modyfikacją polimerów. Studenci zdobywają najnowszą wiedzę o konstrukcyjnych materiałach syntetycznych, nanokompozytach.

Lista przykładowych tematów badawczych realizowanych na Wydziale Chemicznym:

 

Tematyka badawcza

1

Rozwój wybranych procesów technologicznych w celu poprawy ich bezpieczeństwa technicznego oraz zmniejszenia uciążliwości środowiskowej

2

Badania struktur i oddziaływań w układach molekularnych i nanoskali

3

Relacje struktura - funkcja białek nieuporządkowanych i globularnych

4

Analiza śladowa i specjacyjna wybranych pierwiastków w próbkach środowiskowych i żywności metodami niechromatograficznego rozdzielania w połączeniu z detekcją spektrometryczną i elektrochemiczną

5

Biblioteki związków organicznych (metabolity, substraty i inhibitory enzymów) jako podstawa diagnostyki i projektowania potencjalnych leków

6

Synteza i badania właściwości układów supramolekularnych, biomolekuł oraz kompleksów z jonami metali.

7

Synteza i badanie właściwości nowych połączeń heteroorganicznych

8

Materiały sorpcyjne i aktywne katalitycznie w technologii paliw i ochronie środowiska.

9

Synteza cieczy jonowych i nano-materiałów, wykorzystanie procesów adsorpcji, aglomeracji i separacji.

10

Otrzymywanie modyfikowanych polimerów o polepszonej charakterystyce fizyko-chemicznej

11

Kształtowanie właściwości powierzchniowych materiałów polimerowych i węglowych

12

Równowagi fazowe w układach heterogenicznych

13

Wpływ materiału membrany na jej właściwości sorpcyjne.

14

Wytwarzanie nowych produktów dla zastosowań medycznych

15

Poszukiwanie nowoczesnych leków antydrobnoustrojowych oraz wytwarzanie mikrobiosensorów do zastosowań w diagnostyce medycznej i środowiskowej

 

Wybrana specjalistyczna aparatura badawcza:

 • Spektrometr NMR 600MHz Bruker Avance II
 • Spektrometr ICP-NS XSERIES 2 Thermo Scientific
 • Wielofunkcyjny reaktor do automatyzacji Syntez Labmax Mettler Toledo
 • Zestaw spektrometrów masowych GCI PREMIER Waters
 • Dyfraktometr rentgenowski ULTIMA IV Rigaku
 • Wielozadaniowy reaktor –krystalizator ze sterownikiem Labmax Mettler Toledo
 • System laserowy INTEGRA C OPA Continuum
 • Adiabatyczny ciśnieniowy kalorymetr reakcyjny APTAC 264 Netzsh
 • Zestaw analizy termicznej STA 449 Netzsh
 • Ultrawirówka analityczna z systemem optycznym XL-1 Beckman Coulter
 • Optyczny spektrometr plazmowy ICP-OES Thermo Scientific
 • Stanowisko do analiz wielopierwiastkowych Thermo Scientific
 • Stanowisko do analiz wielopierwiastkowych Varian
 • Analizator właściwości termicznych polimerów
 • Mettler Toledo, Wysoko specjalistyczny spektrometr Ramana Bruker-Optic
 • Neoskop zminiaturyzowany JSM-6610L Jeol,
 • Uniwersalny system do badań wytrzymałościowych Instron
 • Mikroskop metalograficzny z głowicą do pomiaru temperatury FEI
 • Skaningowy mikroskop elektronowy SEM FEI

Galeria

 • Pwr_chemia

Kontakt

 

Politechnika Wrocławska
Wydział Chemiczny
ul. Norwida 4/6
50-373 Wrocław
tel.71 320 24 25, 71 320 20 25