Informacje

Dziekan - dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz
tel. 71  375-7065 e-mail: marcin.lukaszewicz@uni.wroc.pl

Prodziekan ds. nauczania - prof. dr hab. Wiesław Wątorek
tel. 71  375-2712 e-mail: Wieslaw.Watorek@biotech.uni.wroc.pl

Aktualnie zatrudnieni:

 1. 51 pracowników naukowo – dydaktycznych, w tym:
 • 10 osób z tytułem profesora
 • 7 osób ze stopniem doktora habilitowanego
 • 31 osób ze stopniem doktora
 • 3 osoby z tytułem magistra

2. 30 pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-technicznych

Wydział Biotechnologii UWr składa się z 12 zakładów:

 • Zakład Biochemii
 • Zakład Biochemii Genetycznej
 • Zakład Biofizyki
 • Zakład Biologii Molekularnej Komórki
 • Zakład Biotechnologii Białek
 • Zakład Biotransformacji
 • Zakład Cytobiochemii
 • Zakład Genomiki
 • Zakład Inżynierii Białka
 • Zakład Lipidów i Liposomów
 • Zakład Mikrobiologii Molekularnej
 • Zakład Patologii Komórki

 oraz 2 pracowni:

 • Pracownia Białek Jądrowych
 • Pracownia Chemii Biologicznej
 • 3-letnie studia licencjackie biotechnologii w jęz. polskim
  • 3-letnie studia licencjackie biotechnologii w jęz. angielskim
  • 2-letnie studia magisterskie biotechnologii w jęz. polskim
  • 4-letnie studia doktoranckie
 1. Główne tematy badań naukowych.

 PRACOWNIA BIAŁEK JĄDROWYCH:

Kierownik:dr hab. Ryszard Rzepecki
Telefon: 71-375-6308
E-mail: rzepecki@ibmb.uni.wroc.pl
Strona internetowa: http://www.nuclearproteins.com/pl/main

 • Analiza funkcji białek z domeną LEM (LAP2, emeryna MAN1, SANE) oraz lamin w regulacji funkcji jądra komórkowego w cyklu komórkowym;
 • Analiza procesu rozmontowania struktury jądra komórkowego oraz jego odtwarzania w procesie mitozy;
 • Analiza funkcji in vivo wybranych białek jądrowych w układach modelowych D. melanogaster i Xenopus laevis;
 • Zastosowanie metod terapii genowej do leczenia wybranych chorób nowotworowych oraz monogenowych chorób genetycznych;

PRACOWNIA CHEMII BIOLOGICZNEJ:

Kierownik: dr hab. Artur Krężel
Telefon: 71-375-2765
E-mail: krezel@biotech.uni.wroc.pl
Strona internetowa: http://www.chembiolab.uni.wroc.pl

 • Składanie białek z wykorzystaniem motywów wiążących jony metali;
 • Molekularne podstawy homeostazy jonów metali w komórce;
 • Funkcje regulatorowe metalobiałek;
 • Międzybiałkowe motywy motywy strukturalne wiążące jony metali;
 • Zależność między strukturą białek i domen cynkowych, a ich stabilnością oraz funkcją;
 • Poszukiwanie oraz optymalizacja strukturalnych motywów peptydowych wiążących jony cynku do wydajnej homo- i heterodimeryzacji białek;
 • Poszukiwanie oraz optymalizacja motywów peptydowych wiążących jony cynku zwiększających stabilność białek;
 • Synteza reaktywnych i selektywnych linkerów białkowych;
 • Synteza i zastosowanie fluorescencyjnych sensorów jonów metali i pH w diagnostyce oraz biologii molekularnej;
 • Genetycznie kodowane sensory jonów metali;
 • Metody bioanalityczne w badaniach metaloprotein;

ZAKŁAD BIOCHEMII:

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Mariusz Olczak
Telefon: 71-375-2710
E-mail: Mariusz.Olczak@biotech.uni.wroc.pl
Strona internetowa: http://www.biochemia.wroclaw.pl/

 • Analiza ssaczych transporterów nukleotydocukrów;
 • Mechanizmy i regulacja przyswajania żelaza i hemu przez bakterie Porphyromonas gingivalis;
 • Analiza struktury i funkcji części cukrowej glikoprotein;
 • Charakterystyka roślinnych fosfataz/fosfodiesteraz (PPD);

 

ZAKŁAD BIOCHEMII GENETYCZNEJ

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Jan Szopa- Skórkowski
Telefon: 71-375-6202
E-mail: szopa@ibmb.uni.wroc.pl
Strona internetowa: http://www.ibmb.uni.wroc.pl/biochgen/

 • Ulepszanie roślin użytkowych ( len , ziemniaki) metodą transgenezy pod względem między innymi odporności na czynniki środowiskowe, zawartości antyoksydantów,
  i poprawy jakości włókna;
 • Identyfikacja genów i metabolitów zaangażowanych w odpowiedź lnu na patogen
 • poszukiwanie nowych zastosowań dla pełnego wykorzystania włókien lnianych oraz produktów ubocznych powstających przy produkcji tkanin ( biokompozyty, materiały opatrunkowe;

 

ZAKŁAD BIOFIZYKI


Kierownik Zakładu
: prof. dr hab. Andrzej Szczepaniak
Telefon: 71-375-6236
E-mail: Andrzej.Szczepaniak@ibmb.uni.wroc.pl
Strona internetowa: http://www.ibmb.uni.wroc.pl/biof.htm

 • Badania białek kompleksu b6f (cytochromu b6f i białka Rieskego) mają na celu poznanie mechanizmów wbudowania w błonę biologiczną cytochromu b6 oraz wbudowywania hemów do tego cytochromu i mechanizmu wbudowywania centrum 2Fe-2S do białka Rieskego;
 • Badanie cytochromów c6 (PetJ1 i PetJ2) występujących w sinicy Synechococcus sp. PCC7002, mają na celu ich dokładną charakterystykę, wyjaśnienie roli dodatkowej pętli 7 aminokwasów występującej w PetJ1 oraz funkcji drugiego cytochromu PetJ2. Ten drugi cytochrom pomimo dużego podobieństwa sekwencji aminokwasowej (55%) znacznie różni się potencjałem redoks i pJ. Przypomina niedawno odkryty w roślinach wyższych i Chlamydomonas reinhardtii cytochrom c6A;
 • Badanie karboksylazy rybulozo-1,5-bisfosforanu z termofilnej sinicy Thermosynechococcus elongatus mają na celu dokładne poznanie zależności współczynnika specyficzności od budowy tego enzymu. Są częścią szerszych badań, których celem jest polepszenie parametrów kinetycznych enzymu, a w efekcie końcowym polepszenie wydajności fotosyntezy. Pracujemy również nad możliwością ekspresji tego enzymu z termofilnej sinicy o lepszych parametrach kinetycznych w organizmach mezofilnych. W skład operonu wchodzi gen kodujący białko RbcX, o który wiadomo tylko, że poprawia wydajność biosyntezy karboksylazy. Celem naszym jest charakterystyka tego białka i dokładne wyjaśnienie jego funkcji w czasie biosyntezy karboksylazy;
 • Badania nad białkami chaperonowymi zaangażowanymi w biosyntezę karboksylazy/oksygenazy rybulozo-1,5-bisfosforanu (Rubisco) mają na celu poznanie ich struktury oraz mechanizmu działania. W ramach naszych prac podjęliśmy się charakterystyki dwóch grup białek uczestniczących w składaniu wspomnianego enzymu – RbcX z Arabidopsis thaliana, a także sinicowych i roślinnych białek RAF1 (Rubisco Accumulation Factor 1);

 

ZAKŁAD BIOLOGII MOLEKULARNEJ KOMÓRKI


Kierownik Zakładu
: prof. dr hab. Hanna Jańska
Telefon: 71-375-6249
E-mail: janska@ibmb.uni.wroc.pl
Strona internetowa: http://www.biotech.uni.wroc.pl/zaklad-biologii-molekularnej-komorki/

 • Dialog pomiędzy genomem jądrowym, mitochondrialnym i chloroplastowym;
 • Regulacja translacyjna ekspresji genomu mitochondrialnego;
 • System kontroli jakości i ilości białek mitochondrialnych;
 • Udział mitochondriów w rozwoju roślin i odpowiedzi na stresy środowiskowe;

ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII BIAŁEK

Kierownik Zakładu: dr hab. Daniel Krowarsch
Telefon: 71-375-2889
E-mail: daniel@protein.pl
Strona internetowa:http://www.biotech.uni.wroc.pl/zaklad-biotechnologii-bialka/

 • Porównanie wewnątrzkomórkowego mechanizmu działania kalcitriolu (aktywnej hormonalnie formy witaminy D3) z mechanizmem działania jego semiselektywnych analogów;
 • Badanie mechanizmu regulacji różnicowania komórek przez receptor jądrowy dla witaminy D;
 • Projektowanie opornych na proteolizę wariantów ludzkiego kwaśnego czynnika fibroblastów (FGF-1);
 • Badanie mechanizmu fosforylacji białek;

 

ZAKŁAD BIOTRANSFORMACJI

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz
Telefon: 71-375-6250
E-mail: marcin.lukaszewicz@uni.wroc.pl
Strona internetowa: http://www.biotrans.uni.wroc.pl/

 

 • Izolacja, identyfikacja i charakterystyka biosurfaktantów;
 • Badanie transporterów ABC u Candida albicans, które są odpowiedzialne za lekooporność;
 • Opracowanie nowy technologii do mycia instalacji membranowych w przemyśle spożywczym;
 • Poszukiwanie nowych regulatorów naprawy DNA u Schizosaccharomyces pombe
 • Badania procesów związanych z biodegradacją i energią odnawialną, w szczególności metanogenezą;
 • Wpływ substancji wydzielanych przez Saccharomyces boulardii na czynniki wirulencji grzyba Candida albicans, zwłaszcza na adhezję i tworzenie biofilmów;
 • Wpływ pola magnetycznego na organizmy żywe;

ZAKŁAD CYTOBIOCHEMII

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski
Telefon: 71-375-6233
E-mail: afsbc@ibmb.uni.wroc.pl
Strona internetowa: http://www.ibmb.uni.wroc.pl/cytobio.htm

 • Interakcja spektryny z lipidami – rola spektrynowej domeny wiązania ankiryny w tym procesie;
 • Badania struktury i funkcji miejsca wiązania lipidów;
 • Rola spektryny w indukowanej cytostatykami apoptozie;
 • Biogeneza tratw błonowych; rola palmitoilacji białek w procesie formowania
  i destrukcji tratw;
 • Liposomy jako nośniki leków, w szczególności leków genetycznych;

ZAKŁAD GENOMIKI

Kierownik Zakładu
: dr hab. Paweł Mackiewicz
Telefon: 71-375-6331
E-mail: pamac@smorfland.uni.wroc.pl
Strona internetowa: http://smorfland.uni.wroc.pl/

 • Rozpoznawanie sekwencji kodujących białko;
 • Geny zachodzące i generowanie nowych sekwencji kodujących;
 • Analizy struktury genomów prokariotów i eukariotów;
 • Symulacje komputerowe i modelowanie ewolucji genów, chromosomów, genomów
  i populacji;
 • Rola międzygenomowej rekombinacji i krzyżowania wsobnego w specjacji
  sympatrycznej;
 • Analiza przyczyn zwiększonej częstości defektów genetycznych po
  zapłodnieniu in vitro;
 • Filogeneza i ewolucja molekularna różnych genów i białek, uwzględniając
  kopalny DNA;
 • Zjawisko endosymbiozy i ewolucji plastydów pierwotnych i złożonych;

ZAKŁAD INŻYNIERII BIAŁKA

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Jacek Otlewski
Telefon: 71-375-2824
E-mail: otlewski@biotech.uni.wroc.pl
Strona internetowa: http://www.protein.pl/

 

 • Otrzymywanie i charakterystyka bionanomateriałów do specyficznych zastosowań medycznych;
 • Charakterystyka własności domen białkowych PDZ, DH/PH, RGSL, palców cynkowych zaangażowanych w proces sygnalizacji komórkowej;
 • Projektowanie mutantów ludzkiego kwaśnego czynnika wzrostu fibroblastów (FGF-1) o zwiększonej aktywności biologicznej;
 • Ewolucja in vitro oparta o konstrukcję i selekcję bibliotek peptydów i białek prezentowanych na bakteriofagach;
 • Badanie struktury i własności funkcjonalnej domeny DCX zaangażowanej w migrację neuronów i tworzenie kory mózgowej człowieka.;
 • Opracowanie wydajnej metody produkcji muskeliny, ludzkiego białka bogatego w cysteiny
  i uzyskanie jego kryształów pozwalające na szczegółowe badania strukturalne;

ZAKŁAD LIPIDÓW I LIPOSOMÓW

Strona internetowa: http://www.ibmb.uni.wroc.pl/liplipos/liplipos1.htm

 • Długołańcuchowe lipidy fenolowe, występowanie, aktywność biologiczna i funkcja oraz metabolizm i biogeneza;
 • Technologia liposomowa w badaniach podstawowych i farmakologii klinicznej;
 • Badania nad czynnikami poprawiającymi efektywność zamykania leków oraz stabilność liposomów;
 • Nowe amfifilowe modyfikatory błon liposomowych dla poprawy ich właściwości jako przenośników substancji bioaktynych (leków);
 • Naturalne drobnocząsteczkowe czynniki chroniące przed procesami oksydacyjnymi,
  w tym wolno-rodnikową degradacją lipidów;

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII MOLEKULARNEJ

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska
Telefon: 71-375-2502
E-mail: jolanta.zakrzewska@uni.wroc.pl
Strona internetowa: http://www.ibmb.uni.wroc.pl/zmm/

 • Kluczowe etapy cyklu komórkowego bakterii – replikacja, segregacja chromosomów oraz podział komórkowy – na przykładzie promieniowców rodzaju Streptomyces
  i Mycobacterium;

 

ZAKŁAD PATOLOGII KOMÓRKI

p.o. Kierownika Zakładu: dr Dorota Nowak
Telefon: 71-375-6289
E-mail: dorotan@ibmb.uni.wroc.pl
Strona internetowa: http://www.biotech.uni.wroc.pl/zaklad-patologii-komorki/

 • Rola aktyny i białek oddziałujących z aktyną (ABPs) w patologii komórki;
 • Apoptoza indukowana lekami jako narzędzie terapeutyczne;
 • Hodowle komórkowe jako model w badaniach cytotoksyczności leków;

Galeria

 • 4. 20140829_082934

Kontakt

 

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Biotechnologii
ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a
50-383  Wrocław
tel: +4871375-2995 
e-mail: dziekanat@biotech.uni.wroc.pl