Studia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt dają wykształcenie z zakresu nauk o zwierzętach, biologii i bioinformatyki. Stałym elementem kształcenia jest opanowanie języka obcego, a także umiejętności posługiwania się technikami komputerowymi. Studenci Wydziału mogą uczestniczyć w badaniach naukowych, a także prowadzić własne doświadczenia we współpracy ze swoimi opiekunami naukowymi. Studia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt dają możliwość odbycia praktyk zawodowych w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Informacje

Dziekan
dr hab. Andrzej Zachwieja, prof. nadzw.

Prodziekan kierunku biologia
dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. nadzw.

Prodziekan kierunków Bioinformatyka i Bezpieczeństwo Żywności
dr inż. Magdalena Zatoń – Dobrowolska

Prodziekan kierunku Zootechnika
dr hab. Adam Roman, prof. nadzw.

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju
dr hab. Andrzej Wiliczkiewicz, prof. nadzw.

Na Wydziale aktualnie zatrudnionych jest 76 pracowników naukowych i naukowo dydaktycznych. W tym 15 profesorów tytularnych, 20 doktorów habilitowanych w tym 15 pracujących na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz 33 pracowników naukowo-dydaktycznych ze stopniem naukowym doktora. oraz 43 pracowników technicznych i administacyjnych.

Wydział tworzą dwa instytuty: Instytut Biologii i Instytut Hodowli Zwierząt, trzy katedry: Katedra Genetyki, Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa oraz Pracownia Mikroskopii Elektronowej.

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu realizuje trójstopniowy system kształcenia, obejmujący studia inżynierskie lub licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Studia prowadzone są obecnie na czterech kierunkach: Zootechnika, Biologia, Bioinformatyka, Bezpieczeństwo żywności i Biologia człowieka.

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia kierunku zootechnika realizowane są specjalności: Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich, Produkcja pasz i doradztwo żywieniowe i dodatkowo na studiach stacjonarnych: Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich oraz Hodowla i użytkowanie koni.

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia kierunku biologia realizowane są specjalności: Biologia środowiskowa i Biologia Człowieka oraz dodatkowo na studiach stacjonarnych specjalność Techniki laboratoryjne w biologii.

Sprzęt laboratoryjny
AA-240 FS VARIAN  Spektofotometr, Szwajcaria.
AAA-400 analizator aminokwasów, INOS.
Analizator genetyczny ABI 310  (firmy Applied Biosystems).
Analizator hematologiczny Micros ABC Vet firmy Horiba ABX.
Analizator rtęci TMA 254 Trace Merkury.
Aparat do elektroforezy (firma Biometra Multigel long.
Aparat do oznaczania składu mleka (B-150) (firma Bentley).
Aparaty lęgowe firm: Jartom; Masales.
Automtyczny analizator biochemiczny Pentra 400 firmy Horiba ABX.
Biophotometr (Biomate 3)
Chromatograf gazowy model Agilent 7890A (firma Agilent Technologies).
Cyfrowy analizator dźwięku – DSA – 50.
Czytnik mikropłytkowy SYNERGY firmy Biotek.
Inkubator (Innova CO-48) z obiegiem CO2
Kamera termowizyjna FLIN T335.
KJELTEC 2300, prod. FOSS, Szwecja.
KL-100 bomba kalorymetryczna.
Komora kriogeniczna MiniDigitcool firmy IMV.
Komora laminarna (Faster Bio 48).
Komora UV.
Komputerowy system analizy nasienia zwierząt (CASA) firmy Microptic.
Mikroskop Elektronowy  LEO 435.
Mikroskop elektronowy EVOLS 15.
Mikroskop fluorescencyjny Nikon.
Mikroskop NIKON (Elipse 50i) z oprogramowaniem do analizy cytogenetycznej (Multi Scan)
Spektrofotometr Absorbcji Atomowej Spectra AA 110/220. Varian.
Spektrofotometr UV-Visible Cary100Conc Varian.
Spektrokolorymetr  PC Spectro-2000, prod. USA.
Spektrokolorymetr  SPECOL-11, prod. Carl Zeiss.
System do wizualizacji i analizy żeli GelDoCEZ – BioRad.
System ultrasonograficzny (firma Aloka GmbH).
TECATOR FIBERTEC 1010, prod.Szwecja.
TECATOR FIBERTEC 1020,prod. Szwecja.
Termocykler C 1000 – BioRad.
Transiluminator VWR.
Ultramikrotom  MTX –RMC.
Zestaw do analizy jakości jaj  SANOVO; mikroprocesor (QCM) do oceny jakości jaj firmy TSS raz z przyrządem do pomiaru wysokości białka (QCH) laboratoryjny stół (QCAL).)
Zestaw Histologiczny  HM 340 E2.

Prowadzone badania naukowe
Zakres zadań badawczych jest zróżnicowany i odzwierciedla profil poszczególnych jednostek organizacyjnych Wydziału. Mają one charakter prac poznawczych i aplikacyjnych związanych z hodowlą oraz biologią zwierząt i człowieka. Dominują badania z zakresu zootechniki (nauki rolnicze), jednak coraz szerzej rozwijane są badania z zakresu biologii zwierząt i człowieka (nauki przyrodnicze). Badania prowadzone na Wydziale obejmują wiele zagadnień nowoczesnej hodowli zwierząt oraz biologii zwierząt, parazytologii, antropologii, hydrobiologii, paleontologii i ekologii.
Tematy badań realizowanych przez poszczególne zespoły naukowo-badawcze można zaliczyć do pięciu głównych zadań badawczych:

  1.  Zagadnienia taksonomiczno, ekologiczne, hydrobiologiczne i antropologiczne.
  2.  Badania nad doskonaleniem wartości hodowlanej i użytkowej oraz dobrostanu bydła , trzody chlewnej, drobiu, owiec, koni i zwierząt futerkowych.
  3.  Bioinżynieria - wykorzystanie wyników biologii molekularnej w doskonaleniu struktury genetycznej zwierząt hodowlanych.
  4.  Badania nad higieną i dobrostanem zwierząt oraz optymalizacją produkcji pszczelarskiej w makroregionie śląskim.
  5.   Badania nad możliwościami sterowania poprzez żywienia zwierząt układem immunologicznym, zdrowiem i jakością produktów pochodzenia zwierzęcego oraz minimalizowanie emisji metabolitów do środowiska.

Zadania badawcze realizowane są w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Wydziału.
W Instytucie Hodowli Zwierząt (zadanie badawcze: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania użytkowości zwierząt gospodarskich) prowadzone są badania nad użytkowością mięsną, nieśną, mleczną, wełnistą oraz nad jakością skór i okrywy włosowej. Badania obejmują następujące gatunki: trzoda, bydło, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe.
Badania dotyczą zmian zawartości mięśni i tłuszczu w ciele krów mlecznych w okresie okołoporodowym i ich związek z polimorfizmem wybranych genów i jakością mleka. Określenie wpływu żywienia w okresie zasuszenia krów na jakość siary oraz sposobu pojenia cieląt siarą w pierwszej dobie życia na wyniki ich odchowu. Polimorfizm genu i poziomu laktoferryny w mleku oraz współzależności pomiędzy ich koncentracją a składem i cechami fizycznymi mleka krów, udziałem białek kazeinowych, liczby komórek somatyczny i bakterii oraz zależność z wiekiem krów i poziomem wydajności. Wskaźniki użytkowości rozpłodowej loch ras złotnickiej białej i złotnickiej pstrej. Analiza parazytologiczna świń z wykorzystaniem metody ilościowej McMastera. Analiza oceny wartości użytkowej koni startujących w dyscyplinie wkkw. Badania cech reprodukcyjnych klaczy rasy konik polski.
Występowanie parazytów u różnych grup wiekowych świń. Ocena właściwości mleka i serów od małych przeżuwaczy pod kątem zawartości w nich składników funkcjonalnych. Ocena okrywy włosowej różnych gatunków zwierząt. Określenie możliwości wykorzystania owcy pogórza w rejonie Sudetów. Ocena jakościowych i ilościowych cech nasienia różnych gatunków ptaków hodowlanych i wolnożyjących w kolejnych cyklach rozrodczych.

Badania prowadzone w Instytucie Biologii (zadanie badawcze: zagadnienia taksonomiczno, ekologiczne, hydrobiologiczne i antropologiczne) obejmują tematykę taksonomiczną i ekologiczną służącą poznaniu składu gatunkowego i ekologii badanych grup organizmów oraz wpływu antropopresji na wybrane grupy współcześnie żyjących zwierząt kręgowych oraz bezkręgowców, ze szczególnym uwzględnieniem: pasożytniczych roztoczy, muchówek i mięczaków oraz roślin Tematem badań faunistyczno-ekologicznych są również zwierzęta kopalne (ewolucja, taksonomia oraz badania ultrastruktury szkliwa zębów ssaków kopalnych).
W ramach badań hydrobiologicznych prowadzone są analizy wpływu czynników biotycznych na bioakumulację metali ciężkich w środowisku wodnym oraz monitoring ekosystemów słodkowodnych w kierunku występowania mikrozanieczyszczeń.
Badania antropologiczne obejmują zagadnienia związane gerontologią, kondycją biologiczną i stanem zdrowia populacji historycznych, głównie średniowiecznych w aspekcie zróżnicowanego statusu społeczno-ekonomicznego i trybu życia. Ponadto prowadzone są badania nad wykorzystaniem układu bruzd czerwieni wargowej do celów identyfikacji ludzi oraz analiza czynników wpływających na jakość portretu pamięciowego.

W Katedrze Genetyki (zadanie badawcze: badania genetyczne, populacyjne oraz behawioralne zwierząt i człowieka) prowadzi się badania podstawowe i rozwojowe populacji zwierząt hodowlanych i dziko żyjących oraz człowieka. Badania swoim zakresem obejmują analizy genetycznych podstaw różnorodności, poszukiwanie mutacji w szczególności wpływających na cechy markerów genetycznych, analizy poziomu i uwarunkowań cech w różnych populacjach. Poszukiwanie mutacji w eksonie 6 oraz 15 genu TCOF1 u chorych z zespołem Treachera Collinsa. Wykonywane są analizy dotyczące filogenetycznego pokrewieństwa Konury zielonej oraz wybranych przedstawicieli rodzaju Aratinga. Badania porównawcze skuteczności haplotypowania, dla danych rzeczywistych przy użyciu różnych programów komputerowych oraz detekcja efektów epistatycznych w genomie bydła dla cech o złożonym typie dziedziczenia w celu modelowania zmienności genetycznej. Prowadzone są analizy polimorfizmu chromosomowego wybranych ras Capria hircus i Ovies aries pod kątem rodzaju i rozprzestrzenienia zaburzeń oraz zróżnicowania cytogenetycznego gatunków z rodziny Camelidae; molekularnego podłoża zaburzeń neurologicznych u psowatych związanych z białym umaszczeniem; zróżnicowania genetycznego i przepływ genów ryjówki aksamitnej w Polsce.

Ogólnym celem prowadzonych w Katedrze Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt (zadanie badawcze; badania nad higieną środowiska i dobrostanem zwierząt oraz intensyfikacją produkcji pszczelarskiej a makroregionie śląskim) badań jest rozszerzenie wiedzy na temat oddziaływania środowiska (czynników biotycznych, abiotycznych, fagicznych i technogenicznych) na zdrowotność i produkcyjność zwierząt, ich dobrostan, jakość surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.
Szczególnym obszarem badań jest oddziaływanie przemysłu (głównie miedziowego) oraz terenów zurbanizowanych na zdrowotność zwierząt (parametry biochemiczne, immunologiczne, hematologiczne krwi zwierząt, potencjał odpornościowy i antyoksydacyjny zwierząt) oraz zawartość „metali ciężkich” w paszach, produktach pochodzenia zwierzęcego. Wykorzystanie produktów ubocznych z przemysłu rolno-spożywczego, kopalin glinokrzemianowych i huminowych, surowców fosforanowych, produktów pszczelich w produkcji zwierzęcej. Ograniczanie emisji amoniaku i gazów złowonnych z obiektów inwentarskich przy użyciu sorbentów mineralnych, preparatów mikrobiologicznych i optymalizacji zawartości białka w paszy.
W ramach badań nad dobrostanem zwierząt planuje się podjęcie badań nad ograniczeniem stresu u zwierząt w czasie zabiegów np. dekornizacja, kastracja itd. oraz transportu i uboju. Jest to istotny problem zootechniczny i weterynaryjny. Badania ultrastrukturalne i biochemiczne zwierzęcego materiału komórkowego, w tym wykorzystanie komórek macierzystych w terapii niektórych chorób zwierząt.
Badania nad biologią pszczoły miodnej i uwarunkowań środowiskowych produkcji pasiecznej. Toksyczność dla pszczół robotnic środków ochrony roślin najnowszej generacji (na bazie imidachloprydu i fenylopirazolu). Opracowanie dodatków ziołowych i ziołowo-mineralnych do pokarmu dla pszczół na zimę oraz do wody w okresie sezonu poużytkowego, działających profilaktycznie przeciwko rozwojowi nosemozy.

Przedmiotem badań prowadzonych w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa (zadanie badawcze: możliwości sterowania poprzez żywienia zwierząt układem immunologicznym, zdrowiem i jakością produktów pochodzenia zwierzęcego oraz minimalizowanie emisji metabolitów do środowiska) jest metabolizm i wykorzystanie składników mineralnych u zwierząt. Badania wykonywane są na świniach, przeżuwaczach oraz drobiu.
Immunostymulujące działanie dodatków paszowych. Tematyka badawcza dotyczy aktywnych substancji pochodzenia roślinnego, mikroelementów pochodnych w różnej postaci, ich wpływu na funkcje przewodu pokarmowego, wskaźniki odporności, stan mikrobiologiczny treści jelitowej u świń, przeżuwaczy i drobiu.
Fizjologiczne żywieniowe aspekty przemian w żwaczu. Tematyka badawcza dotyczy określenia żywieniowych metod maksymalizacji syntezy mikrobiologicznej w żwaczu, mającej na celu poprawę wykorzystania związków pokarmowych z pasz objętościowych i zmniejszenie ilości dodatku pasz treściwych w wysokowydajnych zwierząt, jak również sposobów obniżenia emisji metanu, azotu, fosforu i innych niepożądanych metabolitów do środowiska. Doskonalenie metod konserwacji pasz. Badania mają na celu doskonalenie i sterowanie procesami konserwacji zielonek, szczególnie roślin motylkowych, które należą do roślin trudno kiszących się. Kiszenie związane jest z mniejszymi stratami składników pokarmowych niż suszenie.
Produkty przerobu krwi i kości wieprzowych oraz możliwości ich zastosowania w żywieniu drobiu. Retencja jodu i selenu w jajach w zależności od źródła i koncentracji tych pierwiastków w mieszankach treściwych. Zastosowania preparatów naturalnych dipeptydów z surowców mięsnych w żywieniu drobiu. Kształtowanie jakości i walorów prozdrowotnych mięsa kurcząt w wyniku zwiększenia potencjału antyoksydacyjnego.

Galeria

  • Wydziale Biologii i hodowli zwierząt

Kontakt

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biologii i Instytut Hodowli Zwierząt
ul. J. Chełmońskiego 38C
51-630 Wrocław
tel.71 320 58 56
fax. 71 320 58 54