Informacje

Dziekan
Prof. dr hab. Anna Trzeciak
tel.  71 375-72-53, 71 375-74-28
e-mail anna.trzeciak@chem.uni.wroc.pl;

Prodziekan ds. naukowych
Prof. dr hab. Grażyna Bator
tel. 71 375-72-30
e-mail grazyna.bator@chem.uni.wroc.pl

Prodziekan ds. nauczania
Dr hab. Robert Wieczorek
tel. 71 375-73-28
e-mail robert.wieczorek@chem.uni.wroc.pl

Prodziekan ds. ogólnych
Dr hab. Sławomir Szafert
tel. 71 375-71-22
e-mail slawomir.szafert@chem.uni.wroc.pl


Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii
Prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
tel. 71 375-72-81
e mail malgorzata.jezowska-bojczuk@chem.uni.wroc.pl

Liczba zatrudnionych pracowników wynosi171, w tym 116 nauczycieli akademickich

 

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku Chemia.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia wybierają jedną ze specjalności:


Studenci studiów stacjonarnych II stopnia wybierają jedną ze specjalności:

 • Spektrometr Bruker Avance III 600 MHz
 • Spektrometr Bruker Avance 500 MHz
 • Magnetometr SQUID typu Quantum Design MPMS-XL-5
 • Spektrometr Bruker ELEXSYS E500 CW-EPR
 • Spektrometr mas apex ultra firmy Bruker ze źródłem jonów ESI oraz MALDI
 • Spektrometr mas MicrOTOF-Q firmy Bruker ze źródłem jonów ESI
 • Dyfraktometr monokrystaliczny KM4 z lampą Mo, licznikiem punktowym i z
 • Dyfraktometr monokrystaliczny KM4 z lampą Mo i małą kamerą CCD (Sapphire)
 • Dyfraktometr monokrystaliczny XCALIBUR PX z lampą Mo lub Cu i dużą kamerą CCD (Onyx)
 • Dyfraktometr monokrystaliczny XCALIBUR  z lampą Mo  i średnią kamerą CCD (Ruby)
 • Dyfraktometr proszkowy D8 ADVANCE z lampą Cu i detektorem Vantec
 • Spektrometr fluorescencyjny FLSP920 Edinburgh Instruments.
 • Wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy FEI Tecnai G2 20 X-TWIN z katodą LaB6, kamerą CCD FEI Eagle 2K, detektorem EDS, detektorem STEM
 • Skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3400N z detektorem EDS Thermo Scientific Ultra Dry

Tematy badawcze realizowane na Wydziale dotyczą syntezy, struktury i właściwości związków nieorganicznych i organicznych, a w szczególności związków o aktywności biologicznej, nanomateriałów i luminoforów.

Tematyka prowadzonych obejmuje praktycznie cały obszar nowoczesnej chemii. Dobrze ilustrują to przykładowe tematy realizowane w ostatnich latach:

 • Badania struktury molekularnej i krystalicznej oraz reaktywności związków koordynacyjnych, organicznych, metaloorganicznych, organicznych, bioorganicznych i bionieorganicznych. Prace w tym obszarze są podstawą projektowania nowych materiałów supramolekularnych czy materiałów o cechach spin-crossover.
 • Badania chemii i stereochemii związków organicznych obejmujące syntezę, reaktywność i strukturę molekularną porfiryn i porfirynoidów, związków aromatycznych i heterocyklicznych, peptydów i protein, peptydomimetyków, biokoniugatów, poliynów i halogenopoliynów, bis- i poliazoli, poliynów i halogenopoliynów.
 • Projektowanie i badania katalizatorów homogenicznych, heterogenizowanych i nanocząstkowych, reakcje z udziałem cieczy jonowych i stopionych soli.
 • Projektowanie, obliczenia teoretyczne i synteza związków biologicznie aktywnych m.in. leków, peptydów, aminocukrów i ich pochodnych. Badania roli jonów metali w układach biologicznych i oddziaływań jonów metali z substancjami huminowymi. Badania kompleksów metali jako potencjalnych terapeutyków oraz potranslacyjnych i chemicznych modyfikacji białek.
 • Otrzymywanie i charakterystyka właściwości nowych materiałów luminoforowych, ferroelektryków, magnetyków, kryształów molekularnych, molekularno-jonowych i ciekłych kryształów. Synteza i właściwości hybrydowych materiałów makroporowatych i substancji powierzchniowo czynnych.

Galeria

 • 6. Chemia Uwr

Kontakt

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Chemii
ul.Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław
tel.71 375 72 57, 71 328 23 48
dziekan@chem.uni.wroc.pl