Poniżej przedstawiamy podstawę prawną o finansowaniu KNOW:


Art. 84a. Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym

1. Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, zwanego dalej „KNOW”, może uzyskać:
1) podstawowa jednostka organizacyjna uczelni;
2) centrum naukowe działające w strukturze uczelni;
3) centrum naukowe, o którym mowa w art. 31 ust. 1;
4) konsorcjum naukowe, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
2. Warunkami ubiegania się o nadanie statusu KNOW przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni są:
1) prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie, potwierdzone posiadaniem kategorii A+ lub A,
w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
2) posiadanie co najmniej jednego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki;
3) zapewnianie wysokiej jakości kształcenia, potwierdzonej co najmniej pozytywną oceną Komisji;
4) prowadzenie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
5) przedstawienie planu rozwoju jednostki związanego z nadaniem statusu KNOW.
3. W przypadku ubiegania się o nadanie statusu KNOW przez jednostki, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, warunki, o których mowa w ust. 2, musi spełniać:
1) każda jednostka naukowa wchodząca w skład centrum naukowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
2) każda podstawowa jednostka organizacyjna uczelni wchodząca w skład centrum naukowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;
3) każdy podmiot wchodzący w skład konsorcjum naukowego.

Art. 84 a ust.11 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym

KNOW jest dofinansowywany z dotacji na zadania projakościowe, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1 –
„W budżecie państwa jest określana dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań projakościowych, przeznaczona na:
1) dofinansowanie jednostek organizacyjnych mających status KNOW, w tym z tytułu dodatku do wynagrodzenia dla pracowników oraz specjalnych stypendiów naukowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich oraz specjalnych stypendiów naukowych dla studentów”.

Art. 84 a ust.12 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym

Status KNOW uwzględnia się przy ubieganiu się o środki z budżetu państwa i środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji dotyczących infrastruktury badawczej oraz inwestycji związanych z dydaktyką.

Art. 84b Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym

1.KNOW przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego raporty prezentujące osiągnięte wyniki przeprowadzonych badań naukowych i ich powiązania z procesem dydaktycznym, rozwojem kadry naukowej oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także informację o prowadzonych studiach doktoranckich oraz wydatkowaniu dotacji, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1. Raporty przekazuje się za okres trzydziestu miesięcy (raport cząstkowy) oraz po upływie pięciu lat (raport końcowy) od dnia nadania statusu KNOW.
2. Komisja, o której mowa w art. 84a ust. 9, na podstawie raportów dokonuje oceny efektów działania KNOW. Oceny są przekazywane ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.
3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może, w drodze decyzji, cofnąć nadany status KNOW,
w przypadku gdy:

1) KNOW przestał spełniać co najmniej jeden z warunków ubiegania się o nadanie statusu KNOW;
2) z oceny raportu cząstkowego dokonanej przez komisję wynika, że KNOW nie realizuje planu, o którym mowa w art. 84a ust. 2 pkt 5.
4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może, w drodze decyzji, przedłużyć status KNOW na okres kolejnych pięciu lat, jeżeli z oceny raportu końcowego dokonanej przez komisję wynika, że KNOW realizuje działania określone w planie, o którym mowa w art. 84a ust. 2 pkt 5, a osiągane efekty stanowią istotny wkład w rozwój dydaktyki akademickiej i badań naukowych oraz są w wysokim stopniu konkurencyjne w skali międzynarodowej.”

Regulamin finansowania zadań KNOW WB

Regulamin finansowania i rozliczania zadań w ramach dotacji projakościowej KNOW w Uniwersytecie Wrocławskim

umowa na finansowanie zadań KNOW WB