beznazwy


konferencja KNOW-NGS2 PLAKAT pazdz 2018 (1)


Rekrutacja na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzona jest rekrutacja na studia doktoranckie w ramach projektu „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii”. Limit przyjęć wynosi 3 miejsca.

Kandydaci na studia doktoranckie w ramach projektu są zobowiązani do elektronicznej rekrutacji do dnia 23 września 2018 r. Do dnia 24 września 2018 r. w dziekanacie Wydziału Biotechnologii należy złożyć komplet wymaganych dokumentów. Egzamin kwalifikacyjny zaplanowano na 25 września 2018 r. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego:

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/biologia-molekularna-iii-stopnia-stacjonarne/#zasady

Przypominamy, że zgodnie z założeniami, doktoranci zakwalifikowani na studia doktoranckie w ramach projektu będą otrzymywać dodatkowe stypendium o charakterze motywacyjnym, wypłacane comiesięcznie przez cztery lata okresu kształcenia. Będą mogli także uczestniczyć w interdyscyplinarnych kursach dydaktycznych, w tym także uruchamianych przez partnerów projektu również będą otrzymywać dodatkowe stypendium motywacyjne oraz wyjeżdżać na staże zagraniczne do wiodących ośrodków naukowo-badawczych. Więcej informacji na stronie projektu: http://dzp.pwr.edu.pl/po-wer/biotechnan
Poszukiwani kandydaci na Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „BioTechNan”

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego poszukują kandydatów na studia doktoranckie prowadzone w ramach  projektu „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii”. Doktoranci zakwalifikowani do udziału w projekcie będą otrzymywać dodatkowe stypendium motywacyjne.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN poszukuje kandydata do tematu badawczego „Profilowanie serologiczne populacji ludzkiej i identyfikacja epitopów antygenów bakteriofagowych najczęściej rozpoznawanych przez przeciwciała wybranych klas” (dyscypliny naukowe: biologia, medycyna).

Prócz spełniania formalnych kryteriów rekrutacji na studia doktoranckie Instytucie, poszukiwany kandydat będzie potrzebował podstawowych umiejętności oraz dużego zainteresowania zarówno analizami bioinformatycznymi, jak i pracą laboratoryjną, ponieważ temat łączy te dwa obszary.  W toku realizacji projektu będzie wykorzystywana znajomość biologicznych baz danych i narzędzi do analiz sekwencji DNA i białek. Mile widziana umiejętność programowania. Praca laboratoryjna to biologia molekularna, mikrobiologia, inżynieria molekularna.

Opiekunem naukowym tematu badawczego jest dr hab. Krystyna Dąbrowska (dabrok@iitd.pan.wroc.pl).

Warunki rekrutacji na Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN dostępne są na stronie Instytutu.

Kandydata na Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie poszukuje również Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Proces rekrutacji obejmuje egzamin z chemii (w zakresie studiów z chemii, może dotyczyć tematyki związanej z przyszłą pracą doktorską) oraz egzamin z języka angielskiego. W procesie rekrutacji uwzględniane będzie również średnia ocen,ze studiów ocena z egzaminu dyplomowego, a także członkostwo w kole naukowym, współautorstwo publikacji naukowej lub prezentacja prac na konferencji naukowej. Szczegółowe informacje oraz wykaz wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Wydziału Chemii.

Przypominamy, że doktoranci Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich będą otrzymywać dodatkowe stypendium naukowe o charakterze motywacyjnym w wysokości 2 000,00 zł miesięcznie. Doktorant będzie mógł także uczestniczyć w kursach dydaktycznych realizowanych przez Partnerów projektu, w tym przez Politechnikę Wrocławską. Więcej informacji dostępnych na stronie projektu.Rekrutacja na Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie BioTechNan

Zapraszamy kandydatów do aplikowania na Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie z zakresu biotechnologii i nanotechnologii realizowane w ramach partnerstwa KNOW. Doktoranci – uczestnicy studiów będą mogli korzystać z bogatej oferty dydaktycznej oraz otrzymywać dodatkowe stypendium naukowe.

Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie będą realizowane w ramach projektu pn. „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii”. Projekt realizują jednostki wchodzące w skład partnerstwa KNOW: Politechnika Wrocławska (lider projektu) oraz Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Kandydaci będą rekrutowani według następującego podziału miejsc:

 • 14 doktorantów Politechniki Wrocławskiej (Wydział Chemiczny),
 • 5 doktorantów Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,
 • 6 doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Biotechnologii, Wydział Chemii),
 • 5 doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Wydział Medycyny Weterynaryjnej).

Proces rekrutacji odbywa się zgodnie z procedurami obowiązującymi w  poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Kandydaci są zobowiązani do złożenia wymaganych dokumentów w określonych przez daną jednostką terminach.

W procesie rekrutacji oceniana będzie w szczególności wiedza z dyscypliny, znajomość języka angielskiego oraz koncepcja planowanych badan naukowych. Premiowane będą m.in. osiągnięcia naukowe kandydata, udział w programach wymiany międzynarodowej, projektach badawczych, stażach i praktykach naukowych lub przemysłowych, doświadczenie w zakresie działań popularyzujących naukę oraz ukończenie drugiego kierunku studiów.

Kandydaci zakwalifikowani na Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie po podpisaniu umowy stypendialnej będą otrzymywać stypendium naukowe o charakterze motywacyjnym w wysokości 2 000,00 zł na miesiąc. Stypendium będzie wypłacane przez cały okres kształcenia, a warunkiem jego przedłużania na kolejne semestry będzie weryfikacja postępów pracy badawczej doktoranta. Prócz tego, doktoranci będą mogli uczestniczyć w interdyscyplinarnych kursach dydaktycznych oraz wyjeżdżać na zagraniczne staże naukowe.

Terminy rekrutacji:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

- termin składania dokumentów: do 29 maja 2018 r.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

- termin składania dokumentów: do 29 czerwca 2018 r.

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

- termin elektronicznej rejestracji: do 3 września 2018 r.

- termin składania dokumentów: do 4 września 2018 r.

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

- termin elektronicznej rejestracji: do 27 czerwca 2018 r.

- termin składania dokumentów: do 29 czerwca 2018 r.

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

- termin składania dokumentów: do 31 sierpnia 2018 r.

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

- termin składania dokumentów: do 31 sierpnia 2018 r.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

- termin składania dokumentów:  do 29 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje oraz zasady rekrutacji są dostępne na stronie projektu oraz na stronach jednostek realizujących projekt.Ruszył projekt „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii”.

Politechnika Wrocławska w partnerstwie z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetem Wrocławskim oraz Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu rozpoczęła realizację projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt przewiduje utworzenie nowych Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w ramach partnerstwa KNOW. W projekcie będzie uczestniczyć łącznie 30 doktorantów, którzy mogą liczyć na dodatkowe stypendia naukowe o charakterze motywacyjnym.

Projekt ma na celu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich realizowanych z zakresu Biotechnologii i Nanotechnologii.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 30 doktorantów według następującego podziału miejsc:

 • Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny – 14 doktorantów,
 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk – 5 doktorantów,
 • Uniwersytet Wrocławski:

- Wydział Chemii – 1 doktorant,

- Wydział Biotechnologii – 5 doktorantów,

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu:

- Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt – 2 doktorantów,

- Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności – 2 doktorantów,

- Wydział Medycyny Weterynaryjnej – 1 doktorant.

 Formy wsparcia dla doktorantów:

 • stypendia motywacyjne

Na potrzeby realizacji Indywidualnych Programów Badawczych doktoranci otrzymają stypendium motywacyjne w wysokości 2 000,00 zł, wypłacane comiesięcznie przez okres maksymalnie czterech lat.

 • interdyscyplinarne kursy dydaktyczne

Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich przewiduje uruchomienie nowych kursów dydaktycznych, integrujących nowoczesną wiedzę i umiejętności z różnych dyscyplin. Doktoranci będą mieć możliwość  swobodnego wyboru zajęć prowadzonych w jednostkach tworzących partnerstwo oraz zapewnioną pełną uznawalność wykładanych przedmiotów.

 • staże zagraniczne

Doktoranci otrzymają możliwość odbycia staży naukowych w wiodących ośrodkach naukowo-badawczych na całym świecie. Sfinansowane zostaną koszty podróży do miejsca odbywania stażu oraz przyznane stypendium stażowe. Maksymalny czas trwania stażu: 3 miesiące.

Zasady rekrutacji

O przyjęcie na studia doktoranckie w ramach projektu będzie mogła ubiegać się osoba spełniająca warunki określone w Regulaminie Studiów Doktoranckich obowiązującym w danej jednostce.  Kandydat zobowiązany będzie do rejestracji zgodnie z terminarzem rekrutacji oraz złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

W procesie rekrutacji premiowane będą m.in. osiągnięcia naukowe kandydata, udział w programach wymiany międzynarodowej, projektach badawczych, doświadczenie w zakresie działań popularyzujących naukę oraz ukończenie drugiego kierunku studiów

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu oraz na stronach jednostek organizacyjnych realizujących projekt.Lista rankingowa osób wyłonionych w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej w dniach  17.04.2018-30.04.2018:

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna

Poddziałanie 1a: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor:

 1. Bastrzyk Anna
 2. Berlicki Łukasz
 3. Chojnacka Katarzyna
 4. Kasperkiewicz-Wasilewska Paulina
 5. Lamch Łukasz
 6. Lech Magdalena
 7. Małgorzata Mironiuk
 8. Olesiak-Bańska Joanna
 9. Pawłowska Agnieszka
 10. Saeid Agnieszka

Poddziałanie 2: Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów
i spotkań roboczych:

 1. Andruniów Tadeusz
 2. Góra Robert
 3. Jaszczyk Dorota
 4. Latajka Rafał
 5. Matczyszyn Katarzyna
 6. Polowczyk Izabela

Poddziałanie 7: :Wsparcie aktywności naukowej doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych:

 1. Stachurski Kuba- warunkowo

Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB 

Poddziałanie 1: Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych

a)      Krótkoterminowe wyjazdy naukowe:

 1. Feder-Kubis Joanna
 2. Latajka Rafał
 3. Matyja Konrad
 4. Michalak Izabela
 5. Mironiuk Małgorzata
 6. Roszak Szczepan

Obszar 3: Utrzymanie i rozwój infrastruktury naukowo-dydaktycznej

Poddziałanie 1: Remonty i rozwój istniejącej infrastruktury:

 1. Chojnacka Katarzyna
 2. Dawiec Anna
 3. Dobryszycki Piotr
 4. Ożyhar Andrzej
 5. Poręba Marcin
 6. Pucek Agata
 7. Samoć Marek
 8. Sawiński Wojciech
 9. Strub Daniel

Poddziałanie 2: Wsparcie, rozbudowa i utrzymanie baz danych:

 1. Labus Karolina
 2. Sołtys Katarzyna

Z każdym z Państwa skontaktujemy się w najbliższym czasie w celu podpisania „Porozumienia w sprawie wykonania zadania finansowanego z dotacji projakościowej KNOW”.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu jutrzejszym, 17 maja (czwartek) o godz.11.15 w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego odbędzie się wykład prof. Niko Radulović z Uniwersytetu w Niš (Serbia) zatytułowany:„A new synthetic approach to bioprospecting plants and microorganisms with a possible application in medicine and functional food biotechnology”

Miejsce wykładu:
Budynek A-3, Wybrzeże Wyspiańskiego 29, sala 216
Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
Serdecznie Państwa zapraszam.
Dr inż. Daniel Strub
Politechnika Wrocławska
Wydział Chemiczny
Zakład Chemii Bioorganicznej


Szanowni Państwo,

W ramach Obszaru Aktywność Naukowo-Dydaktyczna przyznanej dotacji projakościowej KNOW na lata 2014-2018 dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej w dniach 3, 4 i 6 oraz 9-11 kwietnia 2018 roku w godz. 7:00 – 10:00 na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej organizowane są szkolenia z podstaw analizy związków lotnych w formie 3-godzinnych zajęć w laboratorium (łącznie 6 grup po 3 osoby na grupę). Skierowane są one do doktorantów lub pracowników ”Wrocławskiego Centrum Biotechnologii”, które nigdy samodzielnie nie wykorzystywały techniki chromatografii gazowej w swojej pracy.

W ramach warsztatów uczestnicy nabędą następujące umiejętności:

 • Podstawy konserwacji chromatografu gazowego;
 • Samodzielnej pracy z chromatografem gazowym;
 • Przygotowania i przeprowadzenia analiz jakościowych z poznaniem wpływu parametrów analizy na rozdział związków lotnych;
 • Przygotowania i przeprowadzenia analiz ilościowych.

Osoby chętne proszę o zgłaszanie się do 30 marca 2018 roku na adres daniel.strub@pwr.edu.pl. Proszę w 2-3 zdaniach podać przyczynę chęci uczestniczenia w zajęciach oraz wybrać jeden termin szkolenia (3, 4, 6, 9, 10 lub 11 kwietnia br.)

Do zajęć zostaną zakwalifikowane osoby, które w ramach swojej pracy bądź doktoratu będą wykorzystywały opanowane umiejętności.


Z poważaniem,
Daniel Strub
Politechnika Wrocławska
Wydział Chemiczny
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
tel. 71 320 20 10


Lista rankingowa osób wyłonionych w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej w dniach 08.02.2018-21.02.2018:

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1a: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor:

 1. Chmielewska Ewa
 2. Feder-Kubis Joanna
 3. Matczyszyn Katarzyna
 4. Sieńczyk Marcin
 5. Szyja Bartłomiej- warunkowo
 6. Tsirigotis-Maniecka Marta
 7. Wieczorek Elżbieta

Poddziałanie 2: Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów
i spotkań roboczych:

 1. Drąg Marcin
 2. Kuchta Bogdan
 3. Lesiak Anna
 4. Lochyński Stanisław
 5. Sokalski W. Andrzej
 6. Strub Daniel
 7. Żymańczyk-Duda Ewa

Poddziałanie 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w konferencjach naukowych:

 1. Chojnacka Katarzyna
 2. Drąg Marcin
 3. Głowińska Agnieszka
 4. Kafarski Paweł
 5. Majewska Paulina
 6. Matczyszyn Katarzyna
 7. Młynarz Piotr
 8. Tarczewska Aneta

Poddziałanie 5:Wsparcie działalności projakościowej kadry naukowo-dydaktycznej

 1. Pawlaczyk-Graja Izabela- warunkowo
 2. Saeid Agnieszka

Poddziałanie 6: Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych, administracyjnych i inżynieryjno-technicznych WCB:

 1. Bazylińska Urszula- warunkowo
 2. Greb-Markiewicz Beata
 3. Jamróz Piotr- warunkowo
 4. Labus Karolina- warunkowo
 5. Lech Magdalena- warunkowo
 6. Maniak Halina
 7. Mironiuk Małgorzata- warunkowo
 8. Orłowski Marek- warunkowo

Poddziałanie 7: :Wsparcie aktywności naukowej doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych:

 1. Czerniejewska Monika
 2. Kulecka Aleksandra
 3. Więch Anna
 4. Wycisk Krzysztof
 1. Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
  Poddziałanie 1: Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych

a)      Krótkoterminowe wyjazdy naukowe:

 1. Bazylińska Urszula
 2. Grzywa Renata
 3. Latajka Rafał
 4. Saeid Agnieszka
 5. Strub Daniel

b)      Średnioterminowe wyjazdy naukowe:

 1. Bazylińska Urszula
 2. Kinastowska Karolina
 3. Kołt Sonia
 4. Majewski Mateusz
 5. Podstawczyk Daria
 6. Wiench Piotr
 7. Ziemianek Marta

Obszar 3: Utrzymanie i rozwój infrastruktury naukowo-dydaktycznej

 Poddziałanie 1: Remonty i rozwój istniejącej infrastruktury:

 1. Bystranowska Dominika- warunkowo
 2. Drąg Marcin- warunkowo
 3. Feder-Kubis Joanna- warunkowo
 4. Greb-Markiewicz Beata- warunkowo
 5. Grzywa Renata- warunkowo
 6. Hołubowicz Rafał- warunkowo
 7. Kasperkiewicz Paulina- warunkowo
 8. Klem-Marciniak Ewelina- warunkowo
 9. Klimek-Ochab Magdalena- warunkowo
 10. Latajka Rafał- warunkowo
 11. Łupicka-Słowik Agnieszka- warunkowo
 12. Maliszewska Irena- warunkowo
 13. Matczyszyn Katarzyna- warunkowo
 14. Michalak Izabela- warunkowo
 15. Młynarz Piotr- warunkowo
 16. Pawlaczyk-Graja Izabela- warunkowo
 17. Pawłowska Agnieszka- warunkowo
 18. Polowczyk Izabela- warunkowo
 19. Różycka Mirosława- warunkowo
 20. Rudzińska-Szostak Ewa- warunkowo
 21. Rut Wioletta- warunkowo
 22. Rutkowski Piotr- warunkowo
 23. Saeid Agnieszka- warunkowo
 24. Sołtys Katarzyna- warunkowo
 25. Strub Daniel- warunkowo
 26. Tarczewska Aneta- warunkowo
 27. Tsirigotis-Maniecka Marta
 28. Wieczorek Elżbieta- warunkowo
 29. Zoglowek Anna- warunkowo

Poddziałanie 2: Wsparcie, rozbudowa i utrzymanie baz danych:

 1. Brzezińska-Rodak Małgorzata
 2. Hołubowicz Rafał
 3. Orłowski Marek

Poddziałanie 3: Dofinansowanie materiałów dydaktycznych, skryptów itp.:

 1. Michalak Izabela- warunkowo
 2. Saeid Agnieszka- warunkowo
 3. Trusek-Hołownia Anna- warunkowo

Z każdym z Państwa skontaktujemy się w najbliższym czasie w celu podpisania „Porozumienia w sprawie wykonania zadania finansowanego z dotacji projakościowej KNOW”.


 4th Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz w Wydziałem Chemii Politechniki Wrocławskiej zapraszają na kolejną edycję Międzynarodowej Konferencji: 4th Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry, która odbędzie się w dniach 25-27 czerwca 2018 roku w Trzebnicy.

W poprzednich edycjach Konferencji wzięli udział uznani światowi specjaliści z obszaru biotransformacji, m.in. prof. Nicolas J. Turner (University of Manchester), prof. Francesco Mutti (University of Amsterdam), prof. Wolfgang Kroutil (University of Graz), prof. Toshiyuki Itoh (Tottori University) oraz wielu innych naukowców, w tym będących na początku kariery naukowej.
Forma czwartej edycji nawiązuje do poprzednich. W Konferencji weźmie udział około stu naukowców z całego świata (w wyniku selekcji na podstawie nadesłanych streszczeń), w tym duża grupa młodych badaczy, którzy zaprezentują ciekawe i innowacyjne podejście do procesów biotransformacji.

Konferencja współfinansowana ze środków WCB KNOW.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 22 listopada 2017 r. o godz. 15.30 w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego odbędzie się wykład  prof. Anthonego Guiseppi-Elie z Wydziału Inżynierii Biomedycznej, Texas A&M University, zatytułowany: „Electroconductive Hydrogelsfor Biosensors and Printable Bioelectronics”.

Miejsce wykładu:

Sala Wałbrzyska, Budynek A-3, ul. Smoluchowskiego 23 Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

Serdecznie Państwa zapraszam.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Piotr Młynarz, prof. PWr
Koordynator Wydziałowy KNOW
Wydział Chemiczny
Politechnika WrocławskaSzanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w seminarium

Non-enzymatic and purification-free quantitation of RNA/DNA targets from complex sample types: Multiplexing using Luminex xMap® technology,

które odbędzie się dnia 27.11.2017 (poniedziałek), w godzinach 13:00-15:00 w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda ul. R. Weigla 1253-114 Wrocław, sala seminaryjna nr 127 (I piętro)

Organizatorzy: Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki IITD PAN

Prowadzący: Premnath Rajakannu, PhD, Field Application Scientist, ThermoFisher Scientific

13:00 – 14:00 Branch DNA technology; Luminex based multiplexing of RNA and DNA targets in different sample types

14:00 – 14:20 Dyskusja podczas przerwy kawowej

14:20 – 15:00 ProcartaPlex: Profile more biomarkers with ProcartaPlex multiplex immunoassays

Seminarium w ramach szkolenia  „QuantiGene® Plex DNA multiplexing assays” współfinansowanego przez projekt Targettelo: STRATEGMED3/306853/9/NCBR/2017


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych w ramach KNOW pt:

„Mówca doskonały – profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne dla pracowników naukowych” 

Korzyści z udziału w warsztatach:

 • Poznanie uniwersalnych oraz skutecznych narzędzi, które są niezbędne do przygotowania i poprowadzenia angażujących, aktywizujących i perswazyjnych prezentacji, • Nauka wykorzystywania w prezentacji zasad komunikacji niewerbalnej, • Nabycie umiejętności świadomego kształtowania i kreowania wizerunku, • Wzmocnienie pewności siebie i otwartej postawy w prowadzeniu prezentacji, • Nabycie umiejętności radzenia sobie z tremą, • Stworzenie indywidualnych planów wystąpień, układających prezentację w jedną, logiczną całość.

Termin: 11-12.12.2017 (8.00-16.00) (łacznie 16h)

Prowadzący: Marcin Markowski – Ekspert z zakresu wystąpień publicznych, autoprezentacji, komunikacji, budowania marki. Mówca do „zadań specjalnych” głównie w obszarach motywacji, współpracy, budowania zespołów, automotywacji.

 Miejsce: IITD PAN we Wrocławiu

Zapraszamy pracowników, którzy mają za sobą co najmniej jedno wystąpienie ustne na konferencji naukowej. O uczestnictwie decyduje równocześnie kolejność zgłoszeń ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Osoby chętne do uczestnictwa proszę o zgłaszanie się do Marty Kaszowskiej:

marta.kaszowska@iitd.pan.wroc.pl


Szanowni Państwo,

Lista rankingowa osób wyłonionych w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej w dniach 20.09.2017-03.10.2017:

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna

Poddziałanie 1a: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor:

 1. Bryjak Jolanta
 2. Greb-Markiewicz Beata
 3. Kozioł Agata
 4. Labus Karolina
 5. Macegoniuk Katarzyna
 6. Michalak Izabela
 7. Młynarz Piotr
 8. Wojtowicz WojciechPoddziałanie 2: Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych:

1.Latajka Rafał
2. Matczyszyn Katarzyna
3. Młynarz Piotr

Poddziałanie 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w konferencjach naukowych:

 1. Greb-Markiewicz Beata
 2. Iwanejko Jakub
 3. Janiszewski Tomasz
 4. Kasperkiewicz Paulina
 5. Kolonko Marta
 6. Ligas Bartosz
 7. Olesiak-Bańska Joanna
 8. Saeid Agnieszka
 9. Trusek-Hołownia Anna
 10. Wawrzyńczyk Dominika
 11. Wojaczyńska Elżbieta
 12. Wycisk Krzysztof

Poddziałanie 4: Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów badawczych w ramach rozwoju kadry naukowej:

 1. Hołubowicz Rafał
 2. Klimek-Ochab Magdalena
 3. Lochyński Stanisław
 4. Matyja Konrad
 5. Orłowski Marek
 6. Pohl Paweł
 7. Szafran Roman

Poddziałanie 5:Wsparcie działalności projakościowej kadry naukowo-dydaktycznej:

 1. Różycka Mirosława
 2. Siedlecka Renata

Poddziałanie 6: Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych, administracyjnych i inżynieryjno-technicznych WCB:

 1. Matyja Konrad
 2. Radosiński Łukasz

Poddziałanie 7: :Wsparcie aktywności naukowej doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych:

 1. Capała Dawid
 2. Młynarz Piotr
 3. Talma Michał

Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB

Poddziałanie 1: Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych

a)      Krótkoterminowe wyjazdy naukowe:

 1. Dzimitrowicz Anna
 2. Latajka Rafał
 3. Młynarz Piotr
 4. Olesiak-Bańska Joanna
 5. Radosiński Łukasz
 6. Trusek-Hołownia Anna

b)      Średnioterminowe wyjazdy naukowe:

 1. Kolonko Marta
 2. Sobska Joanna
 3. Urbańczyk Małgorzata

Obszar 3: Utrzymanie i rozwój infrastruktury naukowo-dydaktycznej

Poddziałanie 1: Remonty i rozwój istniejącej infrastruktury:

 1. Bastrzyk Anna
 2. Drąg Marcin
 3. Koźlecki Tomasz
 4. Maliszewska Irena
 5. Pawłowska Agnieszka
 6. Samoć Marek
 7. Semba Damian
 8. Strub Daniel
 9. Winiarski Łukasz
 10. Żymańczyk-Duda Ewa

Poddziałanie 3: Dofinansowanie materiałów dydaktycznych, skryptów itp.:

 1. Grzywa Renata
 2. Saeid Agnieszka
 3. Sieńczyk Marcin
 4. Tarczewska Aneta
 5. Winiarski Łukasz

Z każdym z Państwa skontaktujemy się w najbliższym czasie w celu podpisania „Porozumienia w sprawie wykonania zadania finansowanego z dotacji projakościowej KNOW”.


Szanowni Państwo,

w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego odbędą się wykłady dra Cameron’a Mackereth z Europeen Institut Chemie et Biologie, Pessac, Francja:

„NMR spectroscopy to study artificial recognition of biomolecules” – 27 czerwca ( wtorek) o   godz. 13:15 
„Molecular details of neuron and muscle-specific alternative splicing” – 28 czerwca (środa) o godzinie 11:15

Wykłady odbędą się w sali 514, budynek B1
Politechnika Wrocławska, ul. Mariana Smoluchowskiego 25

Streszczenie wykładów oraz notkę biograficzną preleganta znajdą Państwo w załącznikach..

Dr Mackereth przeprowadzi również warsztaty naukowe z zakresu zastosowania technik NMR w badaniach strukturalnych biomolekuł. W trakcie warsztatów  podjęte będą zagadnienia dotyczące dynamiki/relaksacji makromolekuł, określenia struktury kompleksów białko-ligand, będą one obejmowały optymalizacje warunków pomiaru, wykonanie eksperymentów NMR oraz analizę uzyskanych wyników z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest wcześniejsza rezerwacja miejsc.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych

dr inż. Michał Jewgiński
(e-mail: michal.jewginski@pwr.edu.pl)
Politechnika Wrocławska
Wydział Chemiczny

MACKERETH_Cameron_CV_2017
CMackereth_abstrakty


Uprzejmie informujemy,

że Doktoranckie Koło Naukowe Bioinformatyki udostępniło studencki klaster obliczeniowy utworzony na Wydziale Biotechnologii. Klaster powstał dzięki wsparciu Konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii oraz Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Do dyspozycji użytkowników (pracowników i studentów jednostek zrzeszonych w Konsorcjum) są 160 rdzenie 3.20 GHz i 160 GB RAM. Więcej informacji znajduje się na stronie studenckiego klastra obliczeniowego: http://klaster.biotech.uni.wroc.pl/.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Łukaszewicz
Dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz, prof. UWr
Koordynator Konsorcjum WCB KNOW

Szanowni Państwo,

w ramach Obszaru Aktywność Naukowo-Dydaktyczna przyznanej dotacji projakościowej KNOW na lata 2014-2018 dla IITD w dniach od 05. do 07. 06. 2017 roku w godz. 9:00 – 13:00 w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu organizowane są warsztaty hodowli komórek ssaczych w warunkach in vitro w formie 12-godzinnych zajęć w laboratorium. Skierowane są one do osób, które nigdy samodzielnie nie pracowały i nie hodowały linii komórkowych, do czterech doktorantów bądź pracowników ”Wrocławskiego Centrum Biotechnologii”.

W ramach warsztatów uczestnicy opanują umiejętność:

 • pracy w warunkach sterylnych,
 • samodzielnego przygotowania medium hodowlanego,
 • pasażowania linii komórkowych w zawiesinie i adherentnych,
 • liczenia komórek przy użyciu Komory Bürkera,
 • rozmrażania/zamrażania linii komórkowej,
 • zakładania nowej hodowli w szalkach Petriego bądź w butelkach hodowlanych,
 • zakładania nowego eksperymentu na płytkach 4-, 6-, 12-, 24-, 96-dołkowych,
 • izolowania w warunkach sterylnych komórek linii pierwotnych (splenocytów) ze śledziony myszy,
 • zakładania eksperymentu w warunkach sterylnych z użyciem linii pierwotnych.

Osoby chętne proszę o zgłaszanie się do 28.05. 2017 roku na adres chrobak@iitd.pan.wroc.pl. Proszę w 2-3 zdaniach podać przyczynę chęci uczestniczenia w warsztatach.

Do zajęć zostaną zakwalifikowane osoby, które w ramach swojej pracy bądź doktoratu będą wykorzystywały opanowane umiejętności.

Z poważaniem,

Agnieszka Chrobak
Instytut Immunologii I Terapii Doświadczalnej PAN
im. Ludwika Hirszfelda
ul. Rudolfa Weigla 12
53-114 Wrocław
tel. 71 370 90 00

Szanowni Państwo,

w ramach Obszaru Aktywność Naukowo-Dydaktyczna przyznanej dotacji projakościowej KNOW na lata 2014-2018 dla IITD w dniach od 19. do 26. 06. 2017 roku w godz. 9:00 – 16:00 w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu organizowane będą warsztaty „Zastosowanie zaawansowanych funkcji MS Excel i programowania w VBA do analizy danych eksperymentalnych” w formie zajęć warsztatowych. Skierowane są one do osób, które maja już podstawową wiedzę z zakresu pracy w programie MS Excel i programowania VBA, do czterech doktorantów bądź pracowników Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu oraz trzech „Wrocławskiego Centrum Biotechnologii” (w sumie siedem osób).

Osoby chętne proszę o zgłaszanie się do 05.06. 2017 roku na adres mateusz.psurski@iitd.pan.wroc.pl. Proszę w 2-3 zdaniach podać przyczynę chęci uczestniczenia w warsztatach i ogólnie jakie umiejętności Państwo już posiada w zakresie objętym szkoleniem. Szczegółowy program szkolenia zostanie ustalony po wybraniu uczestników, aby maksymalnie dostosować szkolenie do Państwa potrzeb. (ogólne informacje o planie szkolenia znajdą Państwo w załączniku)

Do zajęć zostaną zakwalifikowane osoby, które w ramach swojej pracy bądź doktoratu będą wykorzystywały opanowane umiejętności i mają podstawową wiedzę na temat możliwości programu MS Excel.

Z poważaniem,

Mateusz Psurski

dr inż. Mateusz Psurski
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
Zakład Onkologii Doświadczalnej
Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej
ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 WROCŁAW
pokój 513, tel wew. 171

Szkolenie_xL


Lista rankingowa osób wyłonionych w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej w dniach 27.04.2017-10.05.2017

Lista rankingowa – 25.05.2017


Szanowni Państwo,

 serdecznie zapraszamy na seminarium

“A NEW LIFE OF THE MICHAELIS-MENTEN EQUATION”,

które przedstawi prof. Francesco Malatesta z Department of Biochemical Sciences,

Sapienza University of Rome, Rome, Italy

 Seminarium odbędzie się 19 KWIETNIA 2017 r., o godz. 11.30,

Miejsce: Budynek Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (KEBB),

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a, sala 1.05

Zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz, prof. UWr
Koordynator Konsorcjum WCB KNOW

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższym załączniku
Seminarium prof. F. Malatesta

Szanowni Państwo,

w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego odbędzie się cykl wykładów

 dra Romana Sakowicza (Gilead Sciences, Inc.; Foster City, USA)

pt. “Modern Drug Discovery”.

Wykłady odbędą się w dniach 3-7 kwietnia 2017:

Poniedziałek 03.04.2017- godzina 10:15-11:30 w budynku H 14 Politechniki Wrocławskiej w Sali Dziekańskiej (Wybrzeże Wyspiańskiego 40)

Wtorek 04.04.2017- godzina 10:15-11:30 w budynku H 14 Politechniki Wrocławskiej w Sali Dziekańskiej (Wybrzeże Wyspiańskiego 40)

Środa  05.04.2017- godzina 10:15-11:30 w budynku H 14 Politechniki Wrocławskiej w Sali Dziekańskiej (Wybrzeże Wyspiańskiego 40)

Czwartek 06.04.2017- godzina 10:15-11:30 w budynku H 14 Politechniki Wrocławskiej w Sali Dziekańskiej (Wybrzeże Wyspiańskiego 40)

Piątek 07.04.2017- godzina 13:15-14:30 w budynku F 4 Politechniki Wrocławskiej w sali B1 (ul. Gdańska 7/9)

Zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Dr hab. Piotr Młynarz, prof. PWr
Koordynator Wydziałowy KNOW
Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższym załączniku
Cykl_wykładów-Roman_Sakowicz


Lista osób  zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu: „Zaawansowane metody mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej” – 15 h.
Lista osób

Proszę o potwierdzenie udziału w szkoleniu do 10.03.2017 r. pod adresem:  joanna.dadaczynska@uwr.edu.pl


Szanowni Państwo,

w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego odbędzie się wykład znamienitego

Profesora Jacka Jemielitego z Uniwersytetu Warszawskiego

pt. „Chemiczne modyfikacje mRNA jako krok w kierunku terapii genowej: komercjalizacja i nowe wyzwania”.

Wykład odbędzie się 2 marca br. o godzinie 13:00 w budynku H 14 Politechniki Wrocławskiej w Sali Dziekańskiej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Dr hab. Piotr Młynarz, prof. PWr
Koordynator Wydziałowy KNOW
Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska

Lista rankingowa osób wyłonionych w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej w dniach 17.01.2017 – 30.01.2017

Lista rankingowa – 14.02.2017

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w dodatkowym naborze na szkolenie specjalistyczne: Zaawansowane metody mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej- 15 h, miejsce szkolenia: Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.
Szkolenie zostanie sfinansowane ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.
Szkolenie skierowane jest do doktorantów i pracowników Konsorcjum WCB KNOW.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy złożyć aplikację w systemie KNOW w terminie do 20.02.2017 r.  Liczba miejsc jest ograniczona (5 miejsc). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program warsztatów

dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz, prof. nadzw. UWr
Koordynator Konsorcjum WCB KNOWPlakat_ZEISSWorkshop_Invitation


Szanowni Państwo,

zapraszamy na szkolenie pn: „Bakteriofagi 2017″.

Szczegóły dotyczące szkolenia znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Bakteriofagi 2017 informacja o szkoleniu


Lista rankingowa osób wyłonionych w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej w dniach 17.11.2016-30.11.2016

Lista rankingowa – 15.12.2016


Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Centrum Biotechnologii Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

Sprawozdanie_z_działalności_WCB_KNOW


Szanowni Państwo,

 Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Katedra Chemii

oraz

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

Zakład Chemii Bioorganicznej i Zakład Technologii Organicznej i Farmaceutycznej

mają zaszczyt zaprosić na

Konferencję naukową pt.

„BIOAKTYWNE ZWIĄZKI POCHODZENIA NATURALNEGO”

połączoną z

Jubileuszem 50-lecia pracy naukowej

prof. dr. hab. Czesława Wawrzeńczyka

która odbędzie się w dniach 23-24 stycznia 2017 roku

w Hotelu Trzebnica, ul. Leśna 2 w Trzebnicy


Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższych załącznikach.

Zaproszenie, Program ramowy


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na warsztaty naukowe pn:

„Wykorzystanie narzędzi bioinformatycznych w analizie związków występujących w żywności”.

Zaproszenie na warsztaty naukoweSzanowni Państwo,

 pragniemy zaprosić na wykład dr Petera Capek’a pt:

 „Structural features and biological effects of glycoconjugates isolated from medicinal plants”,

 który odbędzie się 16 listopada (środa) o godz. 13.15 w Sali Wałbrzyskiej, budynek A-3,

Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, ul. Smoluchowskiego 23.

 

Dr Peter Capek z Instytutu Chemii Słowackiej Akademii Nauk, w Bratysławie, na Słowacji jest gościem zaproszonym na Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej w ramach realizacji działań Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Jego wizyta odbędzie się w dniach 15-18.11.2016r.

Opis wykładu:

Wykład obejmie zagadnienia dotyczące specyfiki w budowie chemicznej polisacharydów otrzymanych z tkanek wybranych roślin wyższych, jak też ich glikokoniugatów, głównie polifenolowych. Przedstawione zostaną wyniki uzyskane przy zastosowaniu technik chromatograficznych jak i spektroskopowych, jak np. dwuwymiarowe techniki NMR, gdzie materiał badawczy stanowiły rośliny popularnie występujące w Europie, znane jako lecznicze. Omówione zostaną możliwości zastosowania zaawansowanych technik badawczych, dających wgląd w strukturę chemiczną heteropolisacharydów.

Zaprezentowane zostaną właściwości biologiczne tych makromolekuł, zarówno takie, które weryfikują wiedzę opartą na doniesieniach medycyny ludowej, jak i nowe, współcześnie odkryte, sugerując ścisły związek pomiędzy ich budową a specyficzną aktywnością.

Skrócony życiorys naukowy Wykładowcy:

Dr Peter Capek jest Kierownikiem Laboratorium Polisacharydów, Zastępcą Kierownika Zakładu Glikomateriałów, w Instytucie Chemii Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, na Słowacji. W 1977r. otrzymał tytuł magistra w zakresie biochemii, na Wydziale Nauk Przyrodniczych, na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie, a stopień doktora w 1988r. w Instytucie Chemii Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, gdzie zrealizował pracę pt.” Polysaccharides of the marsh mallow (Althaea officinalis L.)”. Kolejne doświadczenia naukowe zdobywał między innymi na stażach długoterminowych, na Wydziale Chemii, York University, w Toronto, w Kanadzie, następnie w Laboratorium Biochemii i Technologii Węglowodanów, w INRA, Nantes, we Francji oraz na Wydziale Przyrodniczym, w Nagoya City University, w Japonii. Odbywał też staże krótkoterminowe, współpracując z University of B. Pascal, w Clermont, we Francji, z Instytutem Botanicznym, w Trzeboniu, w Czechach, z Wydziałem Biotechnologii, na The Catholic University, w Bucheon, w Południowej Korei, jak też z Laboratorium Produktów Naturalnych, The University of Burdwan, w Indiach. Kierował wieloma grantami, współpracując także z badaczami z całej Europy (w tym z Włoch, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii) oraz z Argentyny, Chin i Japonii. Od 2008r. ściśle współpracuje z Zespołem badawczym prof. dr hab. inż. Romana Gancarza, z Zakładu Technologii Organicznej i Farmaceutycznej, Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na badaniu polisacharydów i glikokoniugatów pozyskiwanych zarówno z roślin wyższych jak i z mikroalg. Jest współautorem 132 prac oryginalnych i patentów, które były cytowane ponad 1400 razy, a jego indeks Hirscha wynosi 18.

Serdecznie zapraszamy!

Dr Izabela Pawlaczyk-Graja
Wrocław University of Science and Technology
Faculty of Chemistry
Department of Organic and Pharmaceutical Technology


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu specjalistycznym: Zaawansowane metody mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej- 15 h, miejsce szkolenia: Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.
Szkolenie zostanie sfinansowane ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.
Szkolenie skierowane jest do doktorantów i pracowników Konsorcjum WCB KNOW.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy złożyć aplikację w systemie KNOW w terminie do 30.11.2016 r.

Program warsztatów

 dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz, prof. nadzw. UWr
Koordynator Konsorcjum WCB KNOW

Uchwała nr 6-2016 Rady Naukowej WCB KNOW z dnia 31 października 2016 r.

Uchwała nr 5-2016 Rady Naukowej WCB KNOW z dnia 31 października 2016 r.


Lista rankingowa- 12.10.2016

Lista rankingowa osób wyłonionych w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej w dniach 14.09.2016-27.09.2016:

Uchwała nr 4-2016 Rady Naukowej WCB KNOW z dnia 6 września 2016 r.

Lista rankingowa osób wyłonionych w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej w dniach 06.07.2016-12.07.2016:

Lista rankingowa-13.07.2016


Lista rankingowa osób wyłonionych w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej w dniach 02.06.2016-15.06.2016:
Lista rankingowa- 30.06.2016

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na Seminarium Zakładu Technologii Organicznej i Farmaceutycznej, na którym Pan prof  Paolo Rovero z University of Florence (Włochy) wygłosi wykład zatytułowany „Synthetic citrullinated peptides for the characterization of autoantibodies, biomarkers of rheumatoid arthritis”. Seminarium odbędzie się we wtorek, 14 czerwca o godzinie 1115 w sali 514, budynek B-1, ul M. Smoluchowskiego 25.

Wizyta zaproszonego Gościa finansowana jest w ramach dotacji KNOW.

Z poważaniem

dr hab Rafał Latajka, Prof Pwr


Lista rankingowa-20.05.2016

Szanowni Państwo,

W dniach 7-9 czerwca 2016 w Międzyzakładowej Pracowni Cytometrii i Mikroskopii Konfokalnej IITD odbędzie się kurs praktyczny z cytometrii przepływowej. Szkolenie będzie współfinansowane ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2014-2018 dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii. Osoby zainteresowane szkoleniem zapraszamy do składania zgłoszeń (plan szkolenia w załączniku)

Informacje dotyczące szkolenia:

Termin szkolenia – 7-9 czerwca 2016 r.

Miejsce szkolenia – Pracownia Cytometrii  (pok. 456) Rodzaj szkolenia – zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w zakresie podstawowym. Czas trwania szkolenia – 3 dni. Liczba uczestników – 8 (6 osób z IITD + 2 osoby z pozostałych jednostek WCB KNOW). Tryb kwalifikacji uczestników – kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia na szkolenie do

20 maja br. na adres:

joanna@iitd.pan.wroc.pl

Plan szkolenia


Szanowni Państwo,

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, zaprasza serdecznie na otwarte wykłady:

„ Fundamentals and applications of solventless sampling/sample preparationtechnologies in on-site and in vivo investigations” – Prof. Janusz Pawliszyn

“High-throughput and in vivo SPMEfor analysis of complex matrices: pharmaceutical and clinicalapplications” – Dr hab. Barbara Bojko

Wystąpienia odbędą się dnia 11 maja 2016 roku od godziny 13:15 do 16.00 w Sali Wałbrzyskiej, w budynku A-3 przy ulicy Smoluchowskiego 23 we Wrocławiu.

Opis wykładu

Wykłady obejmują podstawy kilku metod bezrozpuszczalnikowego pobierania i przygotowania próbek w tym mikroekstrakcji typu: Solid Phase Microextraction (SPME), Thin Film Microextraction (TFME) i Needle Trap (NT). W czasie wykładu zostaną omówione podstawy wyżej wymienionych technik, metod kalibracji, strategii połączeń SPME z GC-MS, a także ich zalety i wady. Dodatkowo będzie zaprezentowana najnowsza metodyka badań z zakresu: pobierania próbek in vivo od swobodnie poruszających się zwierząt, analiz farmakokinetycznych i metabolicznych, automatyzacji w badaniach wysoko przepustowych, bezpośredniej analizy tkanki ze szczególnym naciskiem na śródoperacyjne monitorowanie farmaceutyków i biomarkerów, potencjału diagnostycznego analizy śliny in vivo, biomarkerów antydopingowych oraz badań przesiewowych. W czasie drugiego wykładu zostaną omówione krok po kroku metody SPME na przykładach zastosowań klinicznych i farmakologicznych.

Skrócone życiorysy naukowe Wykładowców

Prof. Janusz Pawliszyn urodził się w Gdańsku, tytuł magistra inżyniera w zakresie chemii organicznej otrzymał na Politechnice Gdańskiej w 1978 roku. W 1979 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie ukończył doktorat z chemii analitycznej w Southern Illinois University. W latach 1982-1984 pracował jako Postdoctoral Fellow w University of Toronto pod kierunkiem Prof. Michaela Dignama. Prof. Pawliszyn rozpoczął swoją niezależną karierę naukową jako Assistant Professor w roku 1984 w Utah State University. W 1988 roku przeniósł się do University of Waterloo,gdzie osiągał kolejne etapy w karierze naukowej i akademickiej. W 1997 roku otrzymał tytuł profesora, natomiast w 2010 tytuł Profesora Uniwersyteckiego, będącego najwyższym stopniem profesorskim w Ameryce Północnej. W 1995 Prof. J. Pawliszyn otrzymał stanowisko Industrial Research Chairin Analytical Chemistry, a w 2003 Canada Research Chair. Prof. Janusz Pawliszyn był promotorem 43 prac doktorskich publikując ponad 575 prac naukowych, jego indeks Hirscha wynosi 85.

Do najważniejszych osiągnięć prof. J. Pawliszyna należą m in.:
- zaproponowanie koncepcji modulacji stężeniowej, która obejmuje również modulację termalną stanowiącą podstawę kompleksowej dwuwymiarowej chromatografii gazowej
- opracowanie koncepcji uniwersalnej i absorpcyjnej detekcji gradientu stężeniowego bazując na defleksji wiązki lasera wraz z zastosowaniem tego schematu do badań powierzchni elektrod,transportu
między błonowego i detekcji mikroprzepływowej w wysokowydajnych technikach separacyjnych
- wynalezienie detekcji przy pomocy obrazowania całej kolumny (Whole Column Imaging Detection) oraz mikroekstrakcji do fazy stałej (Solid PhaseMicroextraction, SPME)
- stworzenie programu analitycznego skupionego wokół “zielonych” (ekologicznych) separacji analitycznych i preparatyki próbek umożliwiających zarówno automatyzację procesu w laboratorium,jak
również wykorzystanie protokołu w badaniach typu „on-site”, przy zastosowaniu instrumentów przenośnych
- opracowanie ekstrakcji na membranie przy użyciu interfejsu zawierającego sorbent, technologię służącą do ciągłego monitorowania zawartości związków organicznych w środowisku w warunkach
“on-site”
- wprowadzenie w dziedzinie separacji analitycznej koncepcji detekcji całej kolumny przez połączenie separacji kapilarnej z technologią obrazowania CCD, technologia określana jest obecnie jako
platynowy standard w charakteryzowaniu białek i peptydów i jest szeroko akceptowana w przemyśle biotechnologicznym.

Dr hab. n. farm. Barbara Bojko jest kierownikiem Katedry i Zakładu Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Research Associate w grupie Prof. Janusza Pawliszyna w University of Waterloo w Kanadzie. W 2001 roku kończyła studia na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskując z wyróżnieniem dyplom magistra diagnostyki laboratoryjnej. W tym samym roku podjęła pracę jako asystent na wspomnianym Wydziale, gdzie po czterech latach otrzymała stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych w specjalności biochemia farmaceutyczna, a za swoją pracę doktorską otrzymała Nagrodę Rektora ŚUM. W 2009 roku wyjechała na staż do laboratorium Prof. Janusza Pawliszyna do University of Waterloo w Kanadzie,gdzie początkowo pracowała jako Postdoctoral Follow, a przez ostatnie 3 lata jako Research Associate. Dzięki współpracy z sektorem gospodarczym i specjalistycznym klinikom po powrocie do Polski dr Bojko podjęła się organizacji nowoczesnego zespołu pracowni obejmującego laboratorium miroekstrakcji i spektrometrii mas, pracownię hodowli komórkowych oraz zwierzętarnię, co pozwoliło rozpocząć badania wprowadzania nowoczesnych technologii do medycyny translacyjnej. Dr Bojko otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia m.in. Nagrody Ministra Zdrowia (2004, 2007, 2011), Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego(2009, 2010, 2012), Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2014) i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (2014) oraz Young Investigator Travel Awardfrom The Association for Mass Spectrometry: Applications to the ClinicalLaboratory (2014). Jest autorem ponad 70 prac naukowych, dwóch rozdziałów w książkach, a jej indeks Hirscha wynosi 17.

Koordynator Wydziałowy KNOW na Politechnice Wrocławskiej
Dr hab. Piotr Młynarz, profesor nadzwyczajny


Szanowni Państwo,

w dniach 24, 25 maja 2016 w Laboratorium Chemii Biomedycznej IITD odbędzie się szkolenie dotyczące praktycznego zastosowania chromatografii cieczowej w biotechnologii. Szkolenie będzie współfinansowane ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2014-2018 dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii. Osoby zainteresowane szkoleniem zapraszamy do składania zgłoszeń (plan szkolenia w załączniku)

Informacje dotyczące szkolenia:

Termin szkolenia – 24, 25 maja 2016 r.

Miejsce szkolenia – Laboratorium Chemii Biomedycznej Neolek (pok. 444)

Rodzaj szkolenia – zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w zakresie podstawowym

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Liczba uczestników – 6 (4 osoby z IITD + 2 osoby z pozostałych  jednostek WCB KNOW)

Tryb kwalifikacji uczestników – kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia na szkolenie do 9 maja br. na adres: goszczynski@iitd.pan.wroc.pl

Plan szkolenia


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu Nauczyciel akademicki – kompetencje, które kreują przyszłość,skierowanym do pracowników naukowo – dydaktycznych chcących wzmacniać i rozwijać swoje kompetencje dydaktyczne poprzez poznanie zarówno teorii, jak i praktyki związanej z nowoczesnym kształceniem i autodiagnozą własnych zasobów.

Celem szkolenia, składającego się z cyklu pięciu spotkań, jest również wzbudzenie w uczestnikach autorefleksji na temat sposobów budowania skutecznej i satysfakcjonującej relacji Nauczyciel – Student i możliwości/ograniczeń, jakie napotykają w tym obszarze nauczyciele akademiccy.

Integralną częścią zajęć są dodatkowe indywidualne konsultacje uczestników                                                  z konsultantem/coachem, których celem jest m.in.: integracja treści przyswojonych w trakcie szkolenia, indywidualne wsparcie w procesie nabywania nowych kompetencji (radzenie sobie z trudnymi przypadkami, sytuacjami), wsparcie w indywidualnej analizie SWOT własnych kompetencji wykładowcy akademickiego i opracowanie planów rozwoju kompetencji. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo odbycia 3 godziny indywidualnych konsultacji. Szkolenie odbędzie się na terenie Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci udziału na adres: anna.jaromin@uwr.edu.pl do dnia 08.05.2016 r.

Szkolenie zostanie sfinansowane ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW).


Uprzejmie informuję, iż w dniach 30 czerwca- 2 lipca 2016  we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ organizowana jest  konferencja pt „Polish Scientific Networks: Science and Business” kierowana głównie do naukowców zainteresowanych badaniami aplikacyjnymi i współpracą z biznesem.

Organizatorami są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej we współpracy z WCB EIT+. Przewiduje się ok 200 uczestników.

Swój udział zadeklarowali zarówno przedstawiciele jednostek ministerialnych, naukowych oraz czołowych polskich firm.
Serdecznie zachęcam pracowników Państwa jednostki do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Jest to doskonała okazja do nawiązania relacji oraz promocji swojej działalności naukowej. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 29 kwietnia 2016 pod linkiem:http://www.nauka.gov.pl/polish-scientific-networks-informacje/rejestracja_psn_2016.html. Istnieje również możliwość przedstawienia prezentacji oraz posteru, które podlegają kwalifikacji przez Komitet Programowy. Koszt uczestnictwa to 123 PLN z VAT.

Dear Friends and Colleagues,

It is our great pleasure to invite you on behalf of the Polish Biochemical Society and Polish Cell Biology Society to the 2nd Congress of Polish Biochemistry, Cell Biology, Biotechnology and Bioinformatics “Bio2016 – Expanding beyond the limits” to be held in Wroclaw in 2016. The Bio2016 Congress will take place from September 13 to 16, 2016, at the University of Wroclaw, Poland.

With this joint congress, the organizers expect to bring together a wide range of researchers from all field of biosciences. The Congress joint events will cover the entire spectrum of molecular biosciences with symposia from single molecule level to system biology. In addition, there will be sessions on women in science and science & business and science and society. A detailed program is available on http://bio2016.ptbioch.edu.pl/.

We trust that the Congress will offer ample opportunities for fruitful discussions as well as the possibility to initiate new friendship, collaborations and joint projects.

We are all looking forward to seeing you in the vibrant city of Wroclaw in 2016.

On behalf of the Organizing and Scientific Committees of the Congress Bio2016.

Darek Rakus


Koledzy i Koleżanki,

W dniach 13-16 września 2016 roku odbędzie się we Wrocławiu Kongres Polskiej Biochemii, Biologii Komórki, Biofizyki i Bioinformatyki „Bio2016 – Expanding beyond the limits” organizowany przez polskie towarzystwa naukowe skupiające biochemików, bioinformatyków, biologów molekularnych i komórkowych oraz biotechnologów. W ramach Kongresu odbędą się 22 sesje tematyczne, cztery sesje towarzyszące oraz cztery wykłady plenarne przedstawione przez: Adę Yonath (laureatka nagrody Nobla w dziedzinie chemii), Krzysztofa Palczewskiego (odkrywca struktury rodopsyny), Alexandra Wlodawera (odkrywca struktur białek wirusa HIV) i Nikolausa Rajewsky (współtwórca biologii systemowej).

Szczegółowe informacje dotyczące programu naukowego znajdują się  na stronie konferencji: http://bio2016.ptbioch.edu.pl/.

Zapraszamy do udziału w Kongresie Bio2016.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Kongresu 2016.

Darek Rakus


It is our great pleasure to announce the X Parnas Conference 2016, to be held in Wrocław, Poland, from July 10th – 12th, with  Prof.Ada Yonath, Nobel Laureate.

This year’s jubilee X Parnas Conference is aimed at encouraging young scientists to share their ideas and achievements in innovative medicine and all other aspects of molecular biology.

The list of thematic sessions can be viewed at http://parnasconference.edu.pl/scientific-programme/

Abstracts for consideration can be submitted at http://parnasconference.edu.pl/register/index.php/site/login.  Submissions must be original and conform to the rules of Acta Biochimica Polonica http://www.actabp.pl/#Preparation_of_Manuscripts.All submitted abstracts received will be reviewed on the basis of scientific merit and novelty. The accepted abstracts will be published in Acta Biochimica Polonica.

DEADLINE FOR ABSTRACT SUBMISSION: 30th April, 2016

 Registration to the conference also includes:

 • Conference materials (including the abstract book with the conference programme),
 • Welcome reception (‚get-together’),
 • Coffee breaks,
 • Accommodation (two nights in one of the dormitories: Ołówek or Kredka),
 • Certificate of attendance,
 • Publication of abstracts in a special issue of the Polish journal Acta Biochimica Polonica.
 • We look forward to welcoming you at theX Parnas Conference 2016, Wrocław, Poland!

Sincerely yours,
Lista rankingowa osób wyłonionych w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej w dniach 23.02.2016-07.03.2016:

Lista rankingowa-30.03.2016

Lista rankingowa osób wyłonionych w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej w dniach  23.02.2016-07.03.2016:

Lista rankingowa-24.03.2016

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład profesora Ferenca Hudecza z ELTE University (Budapeszt) zatytułowany:

Oligo/polypeptide bioconjugates and biomedical applications

Wykład odbędzie się na Wydziale Chemicznym PWr w środę, 23 marca 2016 o godzinie 1000 w sali 514, budynek B-1, ul M. Smoluchowskiego 25. Wizyta profesora Ferenca Hudecza została sfinansowana w ramach dotacji KNOW.


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w Szkoleniu z obsługi pakietu statystycznego STATISTICA, które zostanie sfinansowane ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.
Aby wziąć udział w szkoleniu należy złożyć aplikację w systemie KNOW w terminie do 08.03.2016 r. oraz nadesłać zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu pod adresem: pawel.mackiewicz@uwr.edu.pl.

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz, prof. nadzw. UWr
Koordynator Konsorcjum WCB KNOW

warsztaty-STATISTICASzanowni Państwo,
serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu specjalistycznym „Prezentacja danych z programem R”, które zostanie sfinansowane ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.
Szkolenie skierowane jest do doktorantów Konsorcjum WCB KNOW.
Aby wziąć udział w szkoleniu należy złożyć aplikację w systemie KNOW w terminie do 19.02.2016 r.

dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz, prof. nadzw. UWr
Koordynator Konsorcjum WCB KNOW

Prezentacja danych z programem R’Szanowni Państwo,

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, zaprasza serdecznie na seminarium „Metody biofizyczne w badaniach właściwości molekularnych białek”, które odbędzie się dnia 26listopada 2015 roku o godzinie 15:15 w sali 217 w budynku F3 przy ulicy Gdańskiej 7/9 we Wrocławiu. Seminarium będzie prowadzone przez Panią mgr inż. Mirosławę Różycką oraz Pana mgr inż. Rafała Hołubowicza.
W trakcie seminarium zostaną przedstawione aspekty teoretyczne i praktyczne technik eksperymentalnych pozwalających na badanie struktury i oddziaływań białek, między innymi ultrawirowania analitycznego, izotermicznej kalorymetrii miareczkowania (ITC), dynamicznego rozpraszania światła (DLS) i innych.
Prosimy o przesyłanie potwierdzeń uczestnictwa na adres: rafal.holubowicz@pwr.edu.pl

Z wyrazami szacunku
Dr hab. Piotr Młynarz, prof. nadzwyczajny
Kierownik projektu KNOW na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej


Lista rankingowa osób wyłonionych w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej w dniach  29.09.2015-12.10.2015:

Lista rankingowa-27.10.2015


Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w kursie ze statystyki i chemometrii, którego celem jest omówienie podstawowych technik chemometrycznych służących eksploracji i modelowaniu danych. Szkolenie będzie składało się z dwóch części: 1) Wprowadzenie do statystyki dla biotechnologów 2) Podstawy chemometrii zostanie przeprowadzone w dwóch terminach: 21 i 22 listopad 2015 oraz 5 i 6 grudzień 2015. Kurs prowadzony będzie przez specjalistów z Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii: Prof. Michała Daszykowskiego oraz Dr Ivanę Stanimirovą-Daszykowską Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszeni chęci udziału na adres: marta.ewa.piotrowska@pwr.edu.pl do dnia 13.11.2015 r. Proszę o podanie w mailu następujących danych: imię i nazwisko, nazwa jednostki organizacyjnej, adres e-mail oraz wybrany termin kursu. Szkolenie zostanie sfinansowane ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w ramach środków finansowych przeznaczonych dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Z wyrazami szacunku Dr hab. Piotr Młynarz, prof. nadzwyczajny Kierownik projektu KNOW na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej   Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu z obsługi autoklawu, które odbędzie się w dniu 13 listopada 2015 r. w godz. 9.00-15.00 na Wydziale Biotechnologii UWr. Osoby, które ukończą szkolenie pozyskają uprawnienia.  Szkolenie z obsługi autoklawu zostanie sfinansowane ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie aplikacji w konkursie: Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych WCB- Wydział Biotechnologii UWr-07.10.2015-17.10.2015- szkolenie z obsługi autoklawu przez stronę: http://know.wroc.pl/starter/index.php/factZadanie/index. Wnioski można składać do 17.10.2015 r. Z wyrazami szacunku, dr hab. inż Marcin Łukaszewicz Koordynator Konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący       Lista rankingowa osób wyłonionych w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej w dniach 07.09.2015-13.09.2015: Lista rankingowa-22.09.2015     Zasady kalkulowania wyjazdów zagranicznych opłacanych ze środków KNOW- Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski   Profilowane warsztaty: Podstawy technik spektroskopowych w analityce oraz biotechnologii.


Cel: Podniesienie kwalifikacji studentów, doktorantów oraz pracowników Uczelni Wrocławskich w zakresie technik spektroskopowych stosowanych w analityce oraz biotechnologii oraz poszerzenie wiedzy w obszarze postępowania z substratami odnawialnymi pochodzenia mikrobiologicznego, roślinnego i zwierzęcego w produkcji biopreparatów.
Termin: 22 lipca 2015
Miejsce: bud. C6 Politechniki Wrocławskiej, s.10
Czas trwania: 8h
Zasięg: Pracownicy, doktoranci oraz studenci WCB
Liczba uczestników: 20 osób
Wysokość opłaty za udział: bezpłatne
Materiały szkoleniowe i świadectwa:
Uczestnicy otrzymują obszerne materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzących (drukowane, po 1 egz. dla każdego uczestnika oraz CD z plikami danych wykorzystywanymi podczas ćwiczeń) oraz imienne świadectwa ukończenia szkolenia.
Zgłoszenia: mailowe mateusz.samoraj@pwr.edu.pl (do 21 lipca 2015)
Projekt jest współfinansowany ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW na lata 2014-2018 dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii.

Lista rankingowa osób wyłonionych w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej w dniach 20.05.2015-02.06.2015:
Lista rankingowa-17.06.2015

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniach specjalistycznych, które zostaną sfinansowane
 ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. 
Szkolenia skierowane są do studentów i doktorantów Konsorcjum WCB KNOW. 
Aby wziąć udział w szkoleniu należy złożyć aplikację w systemie KNOW w terminie do 05.06.2015 r. 

dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz
Koordynator Konsorcjum WCB KNOW

Szkolenia z obsługi pakietu statystycznego STATISTICA- 15h, miejsce szkolenia: Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
Szkolenia z obsługi pakietu statystycznego STATISTICA

Szkolenie:Statystyczna analiza danych biologicznych- 30h, miejsce szkolenia: Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
Statystyczna analiza danych biologicznych

Szkolenie:Programowanie w języku Perl dla biologów- 15h, miejsce szkolenia: Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
Programowanie w języku Perl dla biologów

Szkolenie:Zastosowanie grafiki komputerowej do prezentowania danych naukowych-30h, miejsce szkolenia: Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
Zastosowanie grafiki komputerowej do prezentowania danych naukowych

Szkolenie:Zastosowanie metody mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej- 15 h, miejsce szkolenia:Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
Zaawansowane metody mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej

Szkolenie:Wykorzystanie spektrometrii mas w proteomice- wykład 4h
Wykorzystanie spektrometrii mas w proteomice.
Szkolenia 

Szkolenie BioLector  1-2 czerwca 2015 r., miejsce szkolenia: Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
Szkolenie BioLector


Lista rankingowa osób wyłonionych w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej 
w dniach 21.04.2015-04.05.2015:
Lista rangingowa-19.05.2015

Lista rankingowa osób wyłonionych w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej 
w dniach 16.03.2015-30.03.2015:
Lista rankingowa-14.04.2015

Warsztaty dwudniowe Audytor wewnętrzny systemu HACCP w biotechnologii. 

Grupa docelowa: Pracownicy, doktoranci oraz studenci 
 
Czas i miejsce warsztatów: 11-12 maj 2015, Politechnika Wrocławska, ul. C.K. Norwida 4/6 (Budynek C-6, s. 10) 
 
Warsztaty oraz szkolenie będą się skupiały na zagadnieniach gospodarki substratami odnawialnymi pochodzenia mikrobiologicznego,
 roślinnego i zwierzęcego w produkcji biopreparatów służących prewencji chorób cywilizacyjnych. 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW na lata 2014-2018 dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii. 
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 kwietnia na adres: mateusz.samoraj@pwr.edu.pl, ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Życzenia Wielkanocne

Lista rankingowa osób wyłonionych w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wydział Chemiczny Politechniki
 Wrocławskiej w dniach 23.02.2015-08.03.2015

Lista rankingowa-23.03.2015


Komunikat Lidera z dnia 12 lutego 2015 r.Lista rankingowa osób wyłonionych w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej w dniach 15.01.2015-28.01.2015:

Lista rangingowa-12.02.2015
życzenia świąteczne

sprawozdanie merytoryczne KNOW

Sprawozdanie finansowe KNOW
Lista rankingowa osób wyłonionych w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej w dniach 13.11.2014-27.11.2014

Lista rankingowaSzanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konferencji „Innovasc” poświęconej tematyce z zakresu biobankowania materiału biologicznego, myślenia projektowego oraz nowych algorytmów postępowania w medycynie. Konferencja odbędzie się dnia 12.12.2014 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, Ośrodku Badawczo-Rozwojowym przy ul. Kamieńskiego 73a.  Obecność na konferencji będzie okazją spotkania wielu specjalistów w wymienionych dziedzinach oraz poszerzenia posiadanej wiedzy.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: www.wrovasc.pl oraz www.fundacjawrovasc.pl.

plakat_konferencja_d

plakat_konferencja2Konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii powstałe 13.11.2013 r, zajmuje się prowadzeniem badań naukowych w zakresie biotechnologii, biologii, chemii, immunologii i biomedycyny, medycyny i nauk weterynaryjnych, zootechniki oraz nauk o żywności i żywieniu.

Konsorcjum realizując zadania w ramach podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w rozumieniu art. 84a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) może przeznaczyć środki m.in. na wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, budowanie silnej i rozpoznawalnej marki, a także na wyższe wynagrodzenia naukowców czy zatrudnienie w Polsce zagranicznych uczonych.


Uczelnie publiczne, których jednostki jako liderzy wchodzą w skład KNOW, mogą przekazywać część dotacji projakościowej pozostałym członkom konsorcjum naukowego albo centrum naukowego w ramach zasad określonych w umowie między partnerami. Jednostki nie będące jednostkami organizacyjnymi uczelni publicznych, przekazane środki finansowe muszą wydatkować w roku ich otrzymania. Niewykorzystane podlegają zwrotowi do uczelni. (inf. za: http://www.nauka.gov.pl/krajowe-naukowe-osrodki-wiodace/czesto-zadawane-pytania_20131022.html )

201711.10
0

717

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych w ramach KNOW pt: „Mówca doskonały – profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne dla pracowników naukowych” Korzyści z udziału w warsztatach: • Poznanie uniwersalnych oraz skutecznych narzędzi, które są niezbędne do przygotowania i poprowadzenia angażujących, aktywizujących i perswazyjnych prezentacji, • Nauka wykorzystywania w prezentacji zasad komunikacji niewerbalnej, •…

201409.17
0

Nowy Konkurs

W ramach działalności Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego – Wrocławskie Centrum Biotechnologii można składać wnioski o dofinansowanie następujących podziałań: Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor Poddziałanie 2: Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych Poddziałanie 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach…